reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Apator Przemysł elektroniczny | 22 stycznia 2020

Apator ogłosił prognozy wyników za 2019 rok

Według wstępnych wyników ogłoszonych przez producenta aparatury kontrolno-pomiarowej, Apator zrealizuje prognozę dotyczącą przychodów za 2019 rok, natomiast osiągnięty zysk będzie niższy niż przewidywano.

Zarząd Apator SA, po analizie wstępnych i wybranych szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za 2019 rok poinformował, że:
  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtują się na poziomie 877 mln PLN,
  • skonsolidowany zysk netto ukształtuje się na poziomie 56 mln PLN.
Wpływ na wyniki czwartego kwartału 2019 r. oraz na obniżenie szacowanego skonsolidowanego zysku netto w stosunku do opublikowanej prognozy ma rozliczenie projektów w Segmencie Woda i Ciepło oraz podjęcie przez zarząd Apatora decyzji o zawiązaniu rezerwy w wysokości 5 mln PLN netto. Rezerwa dotyczy pokrycia ewentualnych kosztów usunięcia wady w dostarczonych w latach 2014 - 2017 licznikach energii elektrycznej, w ramach zgłoszonych reklamacji – informuje Apator w komunikacie. Apator ogłosił w listopadzie skorygowaną prognozę na 2019 rok, która zakładała przychody na poziomie 877 mln PLN, a zysk netto w wysokości 67 mln PLN. Apator zwraca też uwagę, że przedstawione szacunki skonsolidowanych wyników finansowych są wynikami wstępnymi, które nie podlegały badaniu biegłego rewidenta, zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania oraz powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych.
reklama
November 29 2021 22:48 V19.2.0-1