reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© JM Elektronik Przemysł elektroniczny | 14 sierpnia 2012

JM elektronik będzie produkował dla Elzabu

Elzab poinformował wczoraj wieczorem, iż jego partnerem produkcyjnym zostanie JM elektronik z Gliwic.

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu poinformował wczoraj, że otrzymał podpisaną dniu 10 sierpnia 2012 r. umowę pomiędzy ELZAB a JM elektronik Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Przedmiotem w/w umowy jest ustalenie pomiędzy stronami umowy ogólnych zasad współpracy w zakresie produkcji pakietów elektronicznych przez JM elektronik na zlecenie ELZAB i ich sprzedaży do ELZAB. Usługa obejmuje zakup elementów elektronicznych, montaż i przeprowadzanie testów pakietów. Asortyment pakietów objętych powyższą umową jest określony w załączniku nr 1 do umowy. Umowa zawarta została na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa nie zawiera warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,4 % wartości niedostarczonych pakietów za każdy dzień opóźnienia oraz za nieterminową naprawę lub wymianę reklamowanych pakietów w wysokości 0,5% wartości nienaprawionych lub niewymienionych pakietów za każdy dzień opóźnienia. Umowa zawiera również postanowienie o zapłacie odsetek ustawowych w przypadku nieterminowych płatności. Umowa nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość powyższych kar. Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku lub terminu.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1