reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© relpol Przemysł elektroniczny | 27 kwietnia 2012

Relpol: Po kilku latach strat, w 2011 wygenerował 6,9 mln PLN zysku

W 2011 r. GK Relpol osiągnęła 113 mln PLN przychodów że sprzedaży, co w stosunku do 2010 r. (89 mln PLN) stanowi wzrost o 27%.

Skonsolidowany wynik brutto na sprzedaży wyniósł w 2011 r. 27,6 mln PLN i był o 85% wyższy w porównaniu z wynikiem osiągniętym w roku 2010 (14,9 mln PLN). Wynik na sprzedaży netto w 2011 r. wyniósł 11,3 mln PLN, co w porównaniu z wynikiem z 2010 r. (0,4 mln PLN) oznacza poprawę o 10,9 mln zł. Pozostała działalność operacyjna w 2011 r. zmniejszyła wynik grupy kapitałowej o 2,2 mln PLN. W tym samym okresie 2010 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej był mocno ujemny i wyniósł -7,0 mln PLN. Główny wpływ na to miały rezerwy na urlopy, wynagrodzenia, odpisy aktualizujące wartość zapasów, środków trwałych i prac badawczo-rozwojowych. Działalność finansowa w 2011 r. o 278 tys. PLN zmniejszyła wynik grupy kapitałowej. W porównywalnym okresie 2010 r. wynik na działalności finansowej był nieznacznie dodatni i wyniósł 15 tys. PLN. Działalność grupy kapitałowej w 2011 r. uwieńczona została bardzo dobrym wynikiem netto. Wyniósł on 6,9 mln PLN, co w porównaniu ze stratą w wysokości 8 mln PLN poniesioną w roku 2010 oznacza poprawę o blisko 15 mln PLN. Rentowność brutto sprzedaży jest o 7,7 punktu procentowego wyższa niż w 2010 r., co wynika z dynamiki sprzedaży i ograniczenia kosztów. W związku z poprawą wyniku na działalności operacyjnej i finansowej o 15 punktów procentowych wzrosła rentowność netto sprzedaży. ROE i ROA po raz pierwszy od kilku lat są dodatnie. Zatrudnienie w GK wzrosło w stosunku do 31.12.2010 r. o 11 osób. Wzrost zatrudnienia nastąpił w grupie pracowników produkcyjnych, co spowodowane zostało wzrostem produkcji w Relpol S.A. i w DP Relpol Altera. Relpol S.A. zatrudnia też dodatkowo pracowników na umowę zlecenie i korzysta z outsourcingu pracowniczego. Stan zatrudnienia w Relpol Baltija zmniejszył się o 80 osób i jeszcze się zmniejszy, gdyż po przeniesieniu produkcji do DP Relpol Altera, spółka ta jest w trakcie likwidacji.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 20 2020 00:12 V15.3.2-1