reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Tonsil Przemysł elektroniczny | 23 marca 2012

Tonsil: Czy uda się przetrwać kolejny rok?

Tonsil Acoustic Company, spadkobierca spuścizny upadłego kilka lat temu Tonsil S.A., ma powody do zmartwień. Biegły rewident oceniający wyniki Spółki pesymistycznie patrzy w przyszłość. Czy zatem firmie uda się utrzymać na rynku i rozwinąć skrzydła?

Biegły rewident dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 wskazał: W 2011 roku Spółka poniosła roku stratę w wysokości ponad 2,7 mln PLN, spowodowaną przede wszystkim dokonaniem odpisów na aktywa dotyczące spółki Tonsil Technologie sp. z o.o. W wyniku tych zdarzeń kapitał własny spółki Tonsil Acoustic Company S.A. na dzień 31 grudnia 2011 roku jest ujemny i wynosi ponad 311 tys. PLN. Spółka posiada w ramach zobowiązań krótkoterminowych przeterminowane zobowiązania powyżej 1 miesiąca od daty wymagalności na kwotę 179, 8 mln PLN, co stanowi 46,9 % sumy bilansowej. Spółka poniosła stratę na działalności operacyjnej w 2011 roku w wysokości 81,2 mln PLN. Utrzymanie się tej tendencji w kolejnym roku działalności spółki uniemożliwi spłatę istniejących na dzień 31.12.2011 roku zobowiązań. Jednocześnie Zarząd spółki rozpoczął proces restrukturyzacji spółki oraz wznowił poszukiwania innych źródeł finansowania. W opinii zarządu proces ten zakończy się powodzeniem. Obecnie pewności takiej nie ma. Powyższa przesłanka stanowi poważne zagrożenie kontynuowania działalności spółki w okresie kolejnego roku. W zaistniałej sytuacji Zarząd Spółki podjął już środki zaradcze mające na celu poprawę sytuacji w firmie. Przede wszystkim podjęto decyzję, że Tonsil Acoustic Company S.A., działające dotychczas, jako dystrybutor Tonsil Technologie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni – dokonało zmiany i rozszerzenia profilu prowadzonej działalności poprzez rozpoczęcie z dniem 1 stycznia 2012 r. własnej działalności produkcyjnej. W tym celu zatrudniono grupę wyspecjalizowanych pracowników produkcyjnych oraz najęto środki produkcji. Dodatkowo w celu zapewnienia większej konkurencyjności produkowanych przez Spółkę zestawów głośnikowych Zarząd postanowił zmienić strategię rynkową poprzez zaprzestanie sprzedaży na rynku krajowym głośników w cenach hurtowych. Decyzja ta ma wpłynąć na ograniczenie produkcji konkurencyjnych zestawów.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
Artykuły, które mogą Cię zainteresować
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2