reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pronox Przemysł elektroniczny | 07 czerwca 2011

Zmiana propozycji układowych Pronoksu

Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej poinformował o złożeniu w dniu 31.05.2011 r. w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód Wydział X Gospodarczy zmiany w zakresie treści propozycji układowych.

Spółka zaproponowała zmniejszenie ilości grup wierzycieli, z trzech na dwie, tj.: - grupa pierwsza – wierzyciele do 3.000,00 zł (wierzyciele drobni), których wierzytelności zostaną spłacone jednorazowo, w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu- nie zmieniono propozycji w odniesieniu do niniejszej grupy; - grupa druga – wierzyciele powyżej 3.000,00 zł (pozostali wierzyciele), których wierzytelności nie będą podlegać redukcji i zostaną spłacone przez spółkę. Stanie się tak poprzez konwersję 100% wierzytelności na akcje zwykłe na okaziciela serii K, w kapitale zakładowym spółki, o wartości nominalnej 0,1 zł, które obejmowane będą za cenę emisyjną 4,00 zł. Zgodnie z komunikatem, decyzje o zmianie propozycji układowych Pronox podjął po powtórnej analizie propozycji układowych oraz uwzględnieniu uwag, które spółka otrzymała od wierzycieli. Zmiana polega na tym, iż spółka rezygnuje z redukcji należności głównych oraz rocznej karencji, pozostawiając jednakże całkowitą redukcję odsetek, jednocześnie zaś proponuje spłatę swojego zadłużenia w drodze konwersji zadłużenia na akcje zwykłe na okaziciela serii K, z momentem zarejestrowania podwyższenia przez sąd rejestrowy. Akcje powstałe w wyniku konwersji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW. Zarząd firmy szacuje, że suma wierzytelności, które mogą podlegać konwersji wyniesie od 89,5 mln zł do 134,5 mln zł. Źródło: Pronox Technology
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1