reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 02 grudnia 2010

2011: rokiem inteligentnych systemów transportowych w Polsce

Zastosowanie nowoczesnego, szybkiego sprzętu komputerowego oraz technik telekomunikacyjnych spowodowało, że nowoczesne, zaawansowane systemy zarządzania ruchem mogą sprostać coraz wielu zadaniom W ramach programu POIiŚ działanie 8.3 na rozwój ITS przeznaczono ponad pół miliarda złotych.

Inteligentne Systemy Transportowe oznaczają systemy, które stanowią szeroki zbiór różnorodnych technologii: telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych oraz technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego. Powszechne zastosowanie komputerów oraz sterowników mikroprocesorowych pozwala na powiększanie obszarów geograficznych i obszarów zastosowań systemów sterowania oraz na pełną integrację poszczególnych podsystemów. Możliwe jest to dzięki rozwojowi szybkich i niezawodnych podsystemów zbierania i transmisji danych, oraz dużych możliwości obliczeniowych nowoczesnych komputerów. --- W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłoszono w czerwcu 2010 r. nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu 8 – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe działanie 8.3.: Rozwój inteligentnych systemów transportowych. W zakresie transportu miejskiego projekty obejmują zakup oraz montaż urządzeń z zakresu systemów zarządzania ruchem, w tym: - systemy centralnego sterowania sygnalizacją ruchem, - systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu wynosi 542.626.000 zł. Program ten stwarza szanse szerszego zastosowania zaawansowanych rozwiązań ITS w kilku dużych miastach polskich. Będzie on także uzupełniony regionalnymi programami operacyjnymi, z których część zostanie przeznaczona na rozwój ITS. Nadchodzący rok jest także szczególny ze względu na budowę elektronicznego systemu poboru opłat na drogach. Projekt zakłada oddanie systemu do eksploatacji do połowy roku 2011 i utrzymanie go przez kolejne siedem lat za sumę bliską pięciu miliardom złotych. Spodziewane wpływy do budżetu Państwa w ciągu obowiązywania umowy, czyli w latach 2011-2018, wyniosą 19,5 miliarda złotych. Projekt ten stanie się szkieletem także innych systemów ITS działających w skali kraju. W lipcu 2010 r. zaczęła ponadto obowiązywać dyrektywa 2010/40/UE „w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu”, popularnie zwana Dyrektywą ITS. Rok 2011 będzie zatem bez wątpienia rokiem intensywnych wdrożeń zintegrowanych systemów ITS. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Śląski Klaster ITS, ITS Polska, Polski Kongres ITS, CUPT
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1