reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Tauron
Analizy |

Tauron z najwyższym wynikiem EBITDA w historii

Grupa energetyczna Tauron opublikowała sprawozdanie za 2023 r., z którego wynika, że firma wypracowała wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) na poziomie 6,1 mld zł, notując jednocześnie prawie 1,7 mld zł zysku netto.

Wypracowany wynik jest najwyższym w historii grupy. Za rok poprzedni grupa wypracowała około 4 mld zł i zanotowała stratę netto w wysokości 134 mln zł. W 2023 roku Tauron osiągnął prawe 43 mld zł przychodów ze sprzedaży i około 8 mld zł rekompensat za sprzedaż prądu po zamrożonych cenach. W 2022 roku przychody ze sprzedaży wynosiły 36,3 mld zł, a rekompensaty 0,5 mld zł.

Największy udział w wyniku Taurona z 2023 roku miały segmenty Dystrybucji (57%), Wytwarzania (22%) i Sprzedaży (9%).

Koszty operacyjne grupy Tauron wzrosły o 31% w stosunku do kosztów z 2022 roku i wyniosły około 47,1 mld zł.

“2023 r. był kolejnym rokiem podwyższonej zmienności cen na rynkach energii elektrycznej i surowców energetycznych. Warto jednak podkreślić, że w minionym roku sytuacja w branży energetycznej zaczęła się normalizować. W przeciwieństwie do 2022 r., w 2023 r. ceny uległy istotnemu obniżeniu i obecnie ustabilizowały się na poziomach zbliżonych do tych sprzed wybuchu wojny w Ukrainie” - w liście do akcjonariuszy pisze Grzegorz Lot, prezes zarządu Taurona.

Nakłady inwestycyjne grupy w 2023 roku wzrosły o 10% do roku 2022 i wyniosły 4,4 mld zł.

“Kluczowy dla grupy kowenant, czyli wskaźnik dług netto/EBITDA, utrzymał się na względnie niskim poziomie gwarantującym bezpieczeństwo finansowe. Stabilną sytuację finansową grupy potwierdziła agencja ratingowa Fitch Ratings, utrzymując długoterminowy rating w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną” - pisze Grzegorz Lot.

Na koniec 2023 roku 14% mocy zainstalowanej grupy Tauron stanowiły Odnawialne Źródła Energii.

“Całkowity wolumen energii elektrycznej dostarczonej, w ramach sprzedaży usług dystrybucyjnych odbiorcom taryfowym, przyłączonym do sieci Taurona Dystrybucja, w 2023 r. wyniósł 51,3 TWh i był niższy w porównaniu do 2022 r. o 2,38 TWh, tj. o 4 proc.” - podał Tauron w sprawozdaniu.

Proces wydzielania wytwórczych aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego z czterech grup energetycznych (w tym grupy Tauron), zapoczątkowany w ubiegłym roku, ma być kontynuowany i wspierany kompleksowymi analizami.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama