reklama
reklama
reklama
© Apator
Przemysł elektroniczny |

Grupa Apator notuje rekordowy miliard zł przychodów

Apator w raporcie kwartalnym podaje, że w IV kw. 2022 roku miał 12,6 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec ok. 1 mln zł straty netto przed rokiem. Jest to wynik dużo wyższy niż prognozowali analitycy ankietowani przez PAP Biznes – spodziewali się oni zysku netto w przedziale 5,4-8,5 mln zł.

Grupę Apator tworzy 11 spółek krajowych i zagranicznych, w ramach których działa 9 zakładów produkcyjnych i 7 biur R&D. Łącznie grupa zatrudnia ok. 2,4 tys. pracowników. Działalność Apatora skoncentrowana jest na trzech podstawowych segmentach – Energii Elektrycznej, Gazie oraz Wodzie i Cieple. 

Po raz pierwszy w sięgającej 1897 roku historii Apatora, grupa osiągnęła przychody przekraczające miliard złotych, a dokładnie 1 081 640 zł. Wynik ten oznacza, że były o 15% wyższe niż w roku 2021 roku, kiedy wyniosły 940,1 mln zł.
Wynik ten został wypracowany w dużej mierze dzięki utrzymującej się tendencji powrotu do wysokiej sprzedaży w segmencie Energii Elektrycznej (439,2 mln zł oznacza wzrost o 17% rok do roku), rekordowym przychodom w segmencie Woda i Ciepło (360,9 mln zł oznacza 22% wzrost), a także dzięki niewielkiemu, ale jednak wzrostowi w segmencie Gaz (wynik 271,5 mln zł oznacza jedynie 4% wzrost w ujęciu rocznym). 

Przeglądając raport dalej, widzimy, że zysk EBITDA wyniósł 91,9 mln zł w 2022 roku, czyli zmalał względem 150,6 mln zł osiągniętych w rok wcześniej. Spadek zaliczył również zysk EBITDA bez zdarzeń jednorazowych, który w 2021 roku wyniósł 116,5 mln zł, w 2022 natomiast 102,8 mln zł. Zmniejszył się też zysk netto, który w 2022 roku wyniósł 9,5 mln zł względem 63,3 mln zł, wypracowanych w 2021 r. 

Rekordowe okazały się nie tylko przychody, ale i sprzedaż osiągnięta w czwartym kwartale 2022 roku – wyniosła ona bowiem 306,6 mln zł, co oznacza 29% wzrost rok do roku. Na wypracowanie tego wyniku w dużej mierze wpłynął segment Energii Elektrycznej – wynik 136 mln zł oznacza 42% wzrost r/r, a zarazem najwyższą kwartalną sprzedaż w historii firmy. Również był to rekordowy kwartał w segmencie w Wody i Ciepła, który przyniósł wynik 104,3 mln zł – wzrost 35% r/r. W segmencie Gazu wypracowano 2% wzrost r/r, czyli wynik 66,3 mln zł.

W raporcie Apator wskazuje kilka głównych czynników, które miały wpływ na wyniki finansowe w 2022 roku: 

  • wysokie poziomy sprzedaży w kolejnych kwartałach; w ujęciu narastającym istotny wzrost przychodów z partycypacją wszystkich trzech segmentów i porównywalnym udziałem segmentów EE oraz Wody i Ciepła. Wyniki sprzedaży potwierdzające duże zapotrzebowanie na rozwiązania Grupy (liczniki zezdalnym odczytem dla wszystkich mediów w związku z trwającymi rolloutami smart meteringowymi, aparaturę do zabezpieczania sieci, nowoczesne rozwiązania ICT do poprawy efektywności zużycia mediów); 
  • sytuacja makroekonomiczna, w tym utrzymujące się ograniczenia w dostępie do komponentów, dalsze wydłużanie terminów dostaw oraz niestabilne poziomy cen kluczowych czynników kosztowych procesów operacyjnych (głównie surowce, materiały, transport i energia), które – z uwagi na inflację - podlegały systematycznym wzrostom cen, a w konsekwencji wpływały na spadek marż we wszystkich segmentach Grupy; 
  • dalsza praca nad poprawą efektywności w obszarach zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży (poszukiwanie alternatywnych źródeł zakupów i możliwości skracania łańcuchów dostaw, dostosowywana do bieżącej sytuaji, elastyczna gospodarka zapasami, optymalizacja/automatyzacja procesów produkcyjnych, zmiany w miksie produktowym nakierowane na poprawę rentowności oraz dynamiczne polityki cenowe) pozwalające na częściowe złagodzenie negatywnego wpływu makrootoczenia na roczne wyniki Grupy; 
  • odpis (-10,9 mln zł) aktualizujący wartość skapitalizowanych prac rozwojowych dotyczących brytyjskiej spółki GWi (należącej do segmentu Gaz) powiększający w całości pozycję pozostałych kosztów operacyjnych trzeciego kwartału 2022 r.; 
  • wysoki poziom stóp procentowych w warunkach rosnącej inflacji powodujący – wobec konieczności sfinansowania podwyższonego poziomu kapitału obrotowego (a w konsekwencji poziomu długu netto) – istotne obciążenie wyniku finansowego Grupy Apator kosztami odsetek (-16,1 mln zł, tj. o 13,3 mln zł poniżej poziomu z 2021 r.). 

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-1