reklama
reklama
reklama
© LUG
Przemysł elektroniczny |

LUG: wyższa sprzedaż, niższe marże

Zielonogórski producent z branży oświetlenia raportuje 26% wzrost sprzedaży w 2Q2022 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021, ale niższe marże ze względu na rosnące koszty.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG SA w 2Q2022 roku osiągnęły poziom 59,74 mln PLN (+26,1% r/r). Sprzedaż w ujęciu narastającym za I półrocze 2022 osiągnęła poziom 116,71 mln PLN w porównaniu z poziomem 84,92 mln PLN za dwa kwartały 2021 roku (+37,4% r/r).

– Pomimo występujących ograniczeń w dostępności elektroniki, wynik ten był możliwy do osiągnięcia dzięki posiadanemu zapasowi komponentów oraz realizacji wysokiego stanu zamówień. W wyniku analizowanego okresu widoczne są również przychody zrealizowane w ramach projektu modernizacji oświetlenia Miasta Stołecznego Warszawy, które w II kwartale br. wyniosły 4,3 mln PLN a w całym I półroczu 2022 roku osiągnęły poziom 5,6 mln PLN – raportuje LUG.

Zysk brutto na sprzedaży za 2Q2022 osiągnął poziom 23,18 mln PLN wobec 20,58 mln PLN w II kwartale 2021 r. (+12,6% r/r) przy poziomie marży brutto na sprzedaży 38,8% (-4,6 p.p. r/r).

W okresie od stycznia do czerwca z kolei zysk brutto na sprzedaży ukształtował się na poziomie 44,39 mln PLN (+23,1% niż w roku ubiegłym). Marża brutto na sprzedaży po 6 miesiącach 2022 roku wyniosła 38,0% i była niższa o -4,5 p.p. r/r.

– Niższa marża, podobnie jak w I kwartale 2022 roku, podyktowana była realizacją ofert i umów złożonych w okresie dynamicznie rosnących cen komponentów i transportów, ograniczających możliwość korekty tychże cen. Zarząd LUG obserwuje nieustanny wzrost cen komponentów będący następstwem rosnących kosztów energii elektrycznej i gazu na świecie, a także wyższymi kosztami pracy – czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny w 2Q2022 wyniósł 2,45 mln PLN w stosunku do 2,61 mln PLN w 2Q2021 (-6,4% r/r). Skonsolidowany zysk operacyjny w ujęciu narastającym, tj. na przestrzeni I i II kwartału 2022 roku wzrósł o 48,2% i wyniósł 4,72 mln PLN wobec 3,19 mln PLN w I połowie 2021 roku. Marża operacyjna wyniosła odpowiednio 4,1% i 4,0% dla kwartału i półrocza.

Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 5,45 mln PLN w 2Q2022 (+4,3% r/r). Marża EBITDA wyniosła w II kw. 2022 roku 9,1% i była o 1,9 p.p. niższa rok do roku. Narastająco wynik EBITDA za 6 miesięcy 2022 roku wyniósł 10,4 mln PLN i był wyższy o 24,2% niż w analogicznym okresie 2021 roku gdy wynosił 8,37 mln PLN. Marża EBITDA za I półrocze wyniosła 8,9% wobec 9,9% przed rokiem (-1,0 p.p. r/r).

Skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej LUG w I półroczu 2022 roku wyniósł 1,69 mln PLN wobec poziomu 1,55 mln PLN w I półroczu 2021 roku (+9,0% r/r), natomiast w samym II kwartale br. zysk netto wyniósł 849 tys. PLN wobec 783 tys. PLN rok wcześniej (+8,4% r/r). Marża netto wyniosła odpowiednio 1,4% w 2Q2022 oraz 1,5% w okresie 1H2022 roku. Kluczowy wpływ na spadek poziomu marży netto miały wspomniane wyżej efekty materializacji wyższych cen komponentów, wyższej kosztochłonności procesów wytwórczych oraz wyższych stóp procentowych – informuje firma.

– Na spadek rentowności Grupy Kapitałowej LUG w pierwszych 6 miesiącach 2022 roku wpływ miało pogorszenie koniunktury gospodarczej widoczne w większości państw na świecie. Odczyty indeksu koniunktury PMI dla przemysłu wskazują, że gospodarki takich państw jak Niemcy, Francja, Japonia i wielu innych, zmierzają w kierunku recesji. Sytuacja makroekonomiczna przekłada się na wzrost kosztów wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i materiałów, a w konsekwencji na rentowność całej organizacji. Spadki cen surowców obserwowane w II kwartale 2022 roku nie stymulowały spadku kosztów produkcji z powodu kilkumiesięcznego wyprzedzenia w kontraktacji dostaw i rozciągnięcia w czasie procesu wytwórczego (od surowca po produkt gotowy). Zakładając kontynuację trendów spadkowych w zakresie cen surowców i komponentów, poprawa rentowności Grupy LUG może wystąpić na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku – czytamy w komunikacie

Zarząd wskazuje, że jednym z kluczowych wyzwań w kolejnych okresach będzie przygotowanie organizacji do funkcjonowania w warunkach słabej koniunktury, wysokich cen energii elektrycznej i gazu, rekordowej inflacji oraz rosnących kosztów pracy. W tej perspektywie, zarząd ocenia kondycję Grupy Kapitałowej LUG SA jako stabilną, natomiast pozostającą pod wpływem trendów geopolitycznych przyszłych okresów.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-1