reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG
Przemysł elektroniczny |

GK LUG z ponad 50% wzrostem przychodów

Zielonogórski producent oświetlenia przedstawił szacunkowe dane finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku. Przychody wzrosły o 51,8%.

Ostateczne dane za pierwszy kwartał LUG opublikuje 12 maja, ale już dziś firma przedstawia dane szacunkowe. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG SA za I kwartał 2022 roku osiągnęły poziom 56,97 mln PLN, czyli o 51,8% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

– Pomimo problemów z dostępnością komponentów elektronicznych, a także utrudnień w transporcie morskim i kolejowym, Grupa LUG wypracowała wyższe skonsolidowane przychody dla I kwartału, niż w którymkolwiek z analogicznych okresów poprzednich lat. Wynik ten był możliwy do osiągnięcia dzięki zbudowanemu zapasowi komponentów oraz materializacji dynamicznie wzrastającego portfela zamówień – czytamy w komunikacie.

W danych za I kwartał widoczne są również przychody zrealizowane w ramach projektu modernizacji oświetlenia Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 1,33 mln PLN – informuje firma.

Zysk brutto na sprzedaży wypracowany w pierwszym kwartale bieżącego roku osiągnął poziom 21,21 mln PLN wobec 15,47 mln PLN w I kwartale 2021 r. (+37,1% r/r) przy poziomie marży brutto na sprzedaży 37,2% (-4,0 p.p. r/r). Względem IV kwartału 2021 r. marża brutto wzrosła o 0,7 p.p. z poziomu 36,5%.

– Niższa marża r/r była podyktowana była realizacją ofert złożonych w okresie dynamicznie rosnących cen komponentów i transportów oraz wynikających z tego zobowiązań umownych w odniesieniu do cen. Grupa w toku działań operacyjnych podjęła stosowne kroki celem zabezpieczenia dalszej erozji procentowej marży brutto, m.in. okresowe podwyżki cen wybranych produktów. Na wolumen zysku brutto na sprzedaży oraz poziomu marży brutto Grupy LUG decydujący wpływ miały wzrost cen komponentów elektronicznych, blachy stalowej oraz aluminium, których rynkowe wzrosty na przestrzeni IV kwartału znalazły odzwierciedlenie w kosztach wytworzenia produktów sprzedanych w I kwartale 2022 r. – pisze LUG w raporcie.

Zysk operacyjny w I kwartale br. wyniósł 2,3 mln PLN w stosunku do 571 tys. PLN w I kwartale 2021 roku (+302,5% r/r). Wynik ten był także wyższy w stosunku do poziomu zysku operacyjnego zrealizowanego w ostatnim kwartale 2021 roku, gdy wyniósł 1,74 mln PLN. Marża operacyjna 4,0% i była o 2,5 p.p. wyższa niż w I kw. 2021 roku.

Wynik netto Grupy Kapitałowej LUG w I kwartale br. ukształtował się na poziomie 867 tys. PLN wobec 770 tys. PLN rok wcześniej (+12,7% r/r). Marża netto wyniosła odpowiednio 1,5% w I kwartale 2022 oraz 2,1% w I kwartale 2021 roku.

– Na strukturę wyników Grupy Kapitałowej LUG w pierwszych 3 miesiącach 2022 roku wpływ miało pogłębienie gospodarczych skutków pandemii na rynkach surowców, komponentów i transportu oraz krótkoterminowe szoki popytowe na surowce w wyniku konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosją a Ukrainą. Sytuacja makroekonomiczna przełożyła się na wzrost kosztów wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i materiałów, a w konsekwencji na rentowność całej organizacji – informuje LUG.

Zarząd LUG wskazuje, że z perspektywy biznesowej wojna w Ukrainie ma charakter globalny, lecz jej skutki nie są jeszcze w pełni odczuwalne we wszystkich dziedzinach gospodarczych. Jednym z kluczowych wyzwań w kolejnych kwartałach 2022 roku będzie przygotowanie organizacji na skutki makroekonomiczne i geopolityczne wywołane konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, takie jak zakłócenia na głównych szlakach transportowych, zmiany cen energii i gazu oraz inne konsekwencje wprowadzonych sankcji gospodarczych.

Zarząd ocenia kondycję Grupy Kapitałowej LUG SA w przyszłych okresach jako stabilną.

– Portfel zamówień LUG rośnie zgodnie z oczekiwaną dynamiką, jednakże realizowane wyniki pozostają pod wpływem takich czynników ryzyka jak dostępność komponentów elektronicznych, zmiany trendów płatniczych, rozwój pandemii COVID-19 wśród państw azjatyckich oraz konsekwencje wojny w Ukrainie. Decydującą rolę odgrywa także kondycja gospodarek światowych, ich zdolności inwestycyjne, a także stabilizacja kosztów pozyskania komponentów – stwierdza firma w komunikacie.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama