reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Apator oszacował wyniki za pierwszy kwartał

Apator zadecydował o publikacji szacunkowych wyników za 1Q2022 „w związku z możliwym kształtowaniem się wyników finansowych na poziomach odbiegających od średnich poziomów uzyskiwanych historycznie”.

Na ostateczny skonsolidowany raport poczekamy do 19 maja, natomiast według szacunków podstawowe dane finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku ukształtują się następująco:

 • skonsolidowane przychody ze sprzedaży – ok. 237 mln PLN,
 • skonsolidowana EBITDA – ok. 16 mln PLN,
 • skonsolidowana strata netto – ok. 4 mln PLN.

Apator wymienia cztery czynniki, które wpływają na wyniki finansowe. Oto na co zwraca uwagę producent w raporcie:

 1. Inflacja i brak dostępności komponentów.

  Utrzymujący się, podobnie jak w 4. kwartale, dynamiczny wzrost kosztów materiałów, energii, paliw i surowców, negatywnie wpłynął na generowane marże. Dodatkowo, wojna w Ukrainie pogłębiła dotychczasowe zaburzenia łańcuchów dostaw i powoduje dalsze trudności z pozyskaniem zamówionych komponentów i wydłużenie lead time’ów. Inflacja kosztów odczuwana jest we wszystkich segmentach, jednak nadal w największym stopniu dotyczy Energii Elektrycznej. 

  Grupa Apator od kilku miesięcy prowadzi negocjacje w zakresie przeniesienia wzrostu kosztu materiałów na odbiorców, stopniowo rewaloryzując ceny kontraktowe. Niemniej model sprzedaży, dotyczący szczególnie kontraktów długoterminowych, powoduje, że efekty tej rewaloryzacji będą widoczne z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Jednocześnie Grupa aktywnie przeciwdziała skutkom wzrastających kosztów poprzez wdrażanie szeregu działań optymalizacyjnych dotyczących m.in. prac nad poprawą efektywności operacyjnej w zakładzie w Ostaszewie, zmian w miksie produktowym na bardziej korzystne pod kątem uzyskiwanej rentowności, wprowadzanie dynamicznej polityki cenowej dla partnerów i dystrybutorów oraz skracanie terminów płatności. W związku z wprowadzanymi zmianami, Zarząd oczekuje stabilizacji sytuacji w 2. kwartale 2022 r. i stopniowej poprawy od kolejnych kwartałów.
   
 2. Odpisy aktualizujące wartość należności i zapasów.

  – Utworzenie odpisów aktualizujących należności z Ukrainy w wysokości 2,2 mln PLN.

  Ze względu na agresję zbrojną Rosji w Ukrainie Grupa Apator podjęła decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących większość należności z Ukrainy. Jednak obecnie ze względu na chęć i deklarację kontrahentów, co do spłaty należności w dłuższym horyzoncie czasowym, odpis może stopniowo ulegać odwróceniu. 

  – Utworzenie odpisów na zapasy w Apator SA w wysokości 2,2 mln PLN. 

  Wyższa masa kapitału obrotowego i dłuższy, ale odpowiadający obecnym uwarunkowaniom rynkowym, czas zalegania zapasów – głównie komponentów elektronicznych – powodują konieczność tworzenia odpisów aktualizujących zgodnie z przyjętą w Grupie Apator polityką rachunkowości. Są to odpisy statystyczne i tworzone są w ciężar kosztów działalności podstawowej. Jednak w momencie wykorzystania komponentów do produkcji, odpisy zostaną w późniejszym okresie odwrócone. Zarząd ocenia, że sytuacja w tym zakresie będzie się stabilizować, w momencie stabilizacji sytuacji w łańcuchach dostaw.
   
 3. Wysokie koszty finansowania.

  Utrzymywanie wyższego kapitału obrotowego wiąże się z kolei koniecznością zwiększenia finansowania i poziomu długu netto. Wpływ na wyższe koszty finansowe ma dodatkowo istotny wzrost stóp procentowych (o dynamice wyższej niż przewidywana). Zarząd oczekuje dalszego wzrostu kosztów finansowania zewnętrznego, jednak w granicach bezpiecznego poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 2x.
   
 4. Niestabilna sytuacja na rynkach walutowych.

  Niekorzystny wpływ na wyniki 1. kwartału miał również niestabilny w tym okresie poziom kursów walut (szczególnie USD), który przełożył się na ujemny wynik na poziomie działalności finansowej.

 

 

 

 

 

 

 

 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2