reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

PZ Cormay spodziewa się spadku sprzedaży

W 2021 roku sprzedaż Grupy CORMAY na rynkach białoruskim, rosyjskim i ukraińskim odpowiadała łącznie za około 20% przychodów Grupy.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie PZ CORMAY SA przekazuje informacje na temat bieżącego wpływu konfliktu na działalność Grupy Kapitałowej CORMAY oraz główne wnioski z analizy potencjalnego wpływu konfliktu na działalność Grupy w przyszłości.

Jak informuje PZ CORMAY, Grupa prowadzi sprzedaż sprzętu medycznego oraz odczynników diagnostycznych na Białorusi, w Rosji oraz na Ukrainie. Według wstępnych szacunków, w 2021 roku sprzedaż na ww. rynkach odpowiadała za łącznie 20% przychodów Grupy, przy czym udział sprzedaży w Rosji w przychodach wyniósł 15%, na Ukrainie – 4%, na Białorusi – 1%.

W Ukrainie Grupa sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem dystrybutora. Na rynkach białoruskim oraz rosyjskim Grupa prowadzi działalność poprzez spółki zależne: Kormej Diana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Republiki Białorusi z siedzibą w Mińsku („Kormej Diana”) oraz Kormiej Rusland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Federacji Rosyjskiej z siedzibą w Moskwie („Kormiej Rusland”).

Na dzień publikacji niniejszego raportu (4 marca) Kormej Diana oraz Kormiej Rusland nadal prowadziły działalność – informuje PZ CORMAY.

– Na dzień publikacji niniejszego raportu zarząd spółki nie był w stanie określić długoterminowych perspektyw prowadzenia działalności na rynkach Białorusi, Rosji oraz Ukrainy – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd wyszczególnił następujące ryzyka dla działalności Grupy w krótkim horyzoncie czasu związane z konfliktem:

  1. ograniczenie lub wstrzymanie regulowania zobowiązań handlowych przez dystrybutorów i podmioty zależne spółki z terenu Rosji, Ukrainy i Białorusi. Na dzień publikacji niniejszego raportu saldo należności spółki od spółek zależnych oraz podmiotów trzecich z ww. krajów wynosi ok. 870 tys. EUR,
     
  2. istotny spadek sprzedaży (lub jej brak) do odbiorców z Ukrainy w związku z toczącą się w tym kraju wojną i jej konsekwencjami dla gospodarki oraz sektora ochrony zdrowia w tym kraju,
     
  3. spadek sprzedaży na rynkach rosyjskim i białoruskim, m.in., w związku z:
  • sankcjami gospodarczymi oraz ich wpływem na kondycję gospodarek Rosji i Białorusi, w tym deprecjacją walut lokalnych przekładającą się na wzrost cen zakupu produktów rozliczanych w EUR, administracyjnymi ograniczeniami w rozliczeniach finansowych między podmiotami rosyjskimi i białoruskimi a zagranicznymi,
  • percepcją zagranicznych firm przez publicznych odbiorców w Rosji i na Białorusi oraz lokalnych regulatorów,
  • utrudnieniami w logistyce produktów oraz oczekiwanym wzroście kosztów transportu na te rynki.

– Długoterminową intencją Grupy jest dalsze prowadzenie działalności na rynkach Białorusi, Rosji oraz Ukrainy, przy założeniu ograniczenia ryzyk (w tym ryzyka finansowego) z tym związanych. Równocześnie zarząd spółki nie wyklucza, biorąc pod uwagę aktualną sytuację i jej rozwój, konieczności ograniczenia lub zawieszenia działalności, szczególnie na rynkach Białorusi i Rosji – informuje PZ CORMAY.

Zarząd nie podjął na razie decyzji w sprawie ewentualnej aktualizacji wartości aktywów związanych z działalnością na Białorusi, w Rosji oraz Ukrainie, m.in. ze względu na dynamikę zmian uwarunkowań zewnętrznych. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta najpóźniej w ramach procesu sporządzania sprawozdania finansowego za 2021 rok.


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2