reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Aplisens może utracić część przychodów

W ubiegłym roku około 30% przychodów Grupy Kapitałowej Aplisens pochodziło z rynków wschodnich – informuje polski producent aparatury kontrolno-pomiarowej.

Aplisens poinformował o poziomie zagrożonych należności w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą oraz o udziale rynków wschodnich w przychodach firmy za rok 2021.

Zarząd spółki w związku wybuchem zbrojnego konfliktu za wschodnią granicą kraju, przeanalizował stan należności od podmiotu logistycznego M-System Mateusz Brzostek, odpowiedzialnego za sprzedaż wyrobów Aplisens  na rynki wschodnie, obejmujące w szczególności Rosję, Białoruś i Ukrainę, na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego (3 marca 2022 r.).

– Z analizy wynika, że zagrożona jest spłata należności dotyczących bieżącego roku obrotowego w kwocie ok. 2 mln PLN (nie występują niespłacone należności dotyczące roku 2021). Możliwy odpis aktualizujący należności, w kwocie nie przekraczającej ww. wartości, będzie obciążał wynik finansowy spółki w 2022 roku – czytamy w komunikacie.

W roku 2021 przychody z rynków wschodnich stanowiły ok. 16% ogółu przychodów Aplisens SA (w roku 2020 – 18,5%) oraz ok. 30% ogółu skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej Aplisens (w roku 2020 – 35,7%).

– Załamanie rynków wschodnich, w związku z rosyjskimi działaniami zbrojnymi oraz nakładanymi sankcjami ekonomicznymi, może spowodować utratę przychodów spółki i Grupy Kapitałowej w 2022 roku. Na moment publikacji niniejszego raportu trudno jest jednak wiarygodnie oszacować skalę tego spadku – informuje Aplisens.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu wskazanej sytuacji na działalność Aplisens SA i Grupy Kapitałowej Aplisens zostaną przedstawione w raporcie okresowym za 2021 rok oraz w kwartalnych i śródrocznych raportach okresowych za 2022 rok.

 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2