reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Apator podsumowuje 4. kwartał: rosną koszty

Apator przedstawił szacunkowe wyniki za 4. kwartał 2021 r. oraz cały rok obrotowy 2021. Wpływ na wyniki miały m.in. koszty, rosnące szybciej niż przewidywano.

Według szacunków podstawowe dane finansowe przedstawiają się następująco:

2021 rok
 • skonsolidowane przychody ze sprzedaży – ok. 940,3 mln PLN,
   
 • skonsolidowana EBITDA – ok. 150,2 mln PLN,
   
 • skonsolidowany wynik netto – ok. 62,7 mln PLN (uwzględnia wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Poznaniu w wysokości 27,6 mln PLN, pomijając ten wpływ ok. 35,1 mln PLN).
4. kwartał 2021 roku
 • skonsolidowane przychody ze sprzedaży – ok. 238,2 mln PLN,
   
 • skonsolidowana EBITDA – ok. 19,2 mln PLN,
   
 • skonsolidowany wynik netto – ok. -1,5 mln PLN.

Dla porównania: w 2020 roku Grupa Apator wypracowała 934,5 mln PLN przychodów oraz zysk netto na poziomie blisko 62,8 mln PLN.

– Wpływ na wyniki finansowe miały, nasilające się w 2021 r., a szczególnie w jego 4. kwartale, tendencje istotnego wzrostu kosztów wytworzenia w Grupie Apator (o dynamice wyższej niż przewidywana), odczuwane we wszystkich segmentach, jednak w największym stopniu dotyczące Energii Elektrycznej – czytamy w komunikacie Apatora.

Jak wyjaśnia Apator, model sprzedaży, oparty w istotnej części o umowy długoterminowe, zawierane w trybie postępowań o zamówienia publiczne, daje ograniczone możliwości przełożenia inflacji kosztów na ostateczne ceny dla klienta w ramach realizowanych umów, zawieranych w większości w latach 2020-2021. Inflacja kosztów wytworzenia, szczególnie materiałów, która osiągnęła w ostatnich kwartałach niespotykaną dotąd skalę, jest efektem zaburzenia łańcuchów dostaw wskutek pandemii, a także wzrostu globalnego popytu na komponenty i materiały, co istotnie ograniczyło ich dostępność, a w efekcie podniosło ich ceny.

– Skala zjawiska ma niespotykany od dziesięcioleci wymiar, a tym samym – w ocenie zarządu – będzie mieć charakter przejściowy – wskazuje zarząd Apatora. 

Apator podkreśla przy tym, że prowadzi aktywne działania w obszarze renegocjacji kontraktów oraz zmian cenników dla partnerów i dystrybutorów. Również oferty składane przez Grupę w bieżących przetargach oraz nowe cenniki, uwzględniają mechanizmy inflacyjne, między innymi w obszarze cen komponentów, materiałów oraz innych czynników wpływających na koszty wytworzenia. Działania te powinny przynieść stabilizację, a następnie stopniową poprawę marży w perspektywie 2022 r., szczególnie w biznesie związanym z energią elektryczną – informuje Apator.

Jednocześnie, niekorzystny wpływ na wyniki 4. kwartału miał również wzrost kursów walut w ostatnich tygodniach 2021 roku (szczególnie USD), który przełożył się na ujemny wynik na poziomie działalności finansowej: różnice kursowe i wycena transakcji walutowych – pisze spółka w komunikacie.

Przedstawione szacunki skonsolidowanych wyników finansowych są wynikami wstępnymi, które nie podlegały badaniu biegłego rewidenta i zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania.

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2021 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w 28 lutego 2022 r. Natomiast skonsolidowany raport roczny za 2021 r. podlegający badaniu przez biegłego rewidenta zostanie opublikowany w 28 kwietnia 2022 r.
 


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2