reklama
reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Creotech w ciągu 2 lat chce rozpocząć sprzedaż własnych mikrosatelitów

Jedne z najbliższych celów Creotech Instruments to rozbudowa mocy produkcyjnych oraz umieszczenie na orbicie okołoziemskiej w 2023 roku pierwszego mikrosatelity opracowanego przez firmę.

Pozyskane środki pozwolą Creotech ukończyć kluczowe projekty R&D (zwłaszcza dotyczące platformy mikrosatelitarnej HyperSat oraz segmentu komputerów kwantowych i rozwiązań dronowych), które zyskają poziom gotowości technologicznej TRL9 oznaczający możliwość pełnej komercjalizacji. Spółka zamierza także rozbudować moce produkcyjne i podwoić zdolności sprzedażowe, szczególnie na rynkach zagranicznych.
10 grudnia br. Zarząd Creotech Instruments ogłosił Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym 14 stycznia 2022 roku zdecydują oni o podjęciu uchwały w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 158 623 do kwoty nie mniejszej niż 168 357,2 i nie większej niż 198 279 PLN poprzez emisję nie więcej niż 396 558 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł. Będą one stanowić nie więcej niż 20% w podwyższonym kapitale. Spółka planuje pozyskać z emisji 40-50 mln PLN, które w 50% będą przeznaczone na R&D w obecnych kluczowych projektach, a pozostała część – na wzrost zdolności produkcyjnych i sprzedażowych. Z kolei 29 listopada Akcjonariusze Creotech podjęli decyzję o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie. – Realizacja planów strategicznych Creotech Instruments na kolejne lata pozwoli wzmocnić pozycję firmy, jako lidera polskiego sektora kosmicznego oraz jednego z wiodących graczy na rynku europejskim. Ukończona z sukcesem emisja akcji towarzysząca naszemu debiutowi na NewConnect istotnie przyspieszyła rozwój spółki – rozbudowaliśmy moce sprzedażowe i produkcyjne, ale przede wszystkim osiągnęliśmy istotne kamienie milowe w kluczowych projektach R&D, tj. HyperSat, EagleEye, Impact czy Grey. Wzrost spółki owocuje kolejnymi kontraktami, m.in. z Europejską Agencją Kosmiczną i szeregiem innych zamówień, skutkujących już 100% obłożeniem wszystkich linii produkcyjnych na I kwartał 2022 roku – mówi Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments S.A. – Chcemy iść o krok dalej i pozyskać środki, które pozwolą nam rozpocząć szeroką komercjalizację mikrosatelitów Creotech na rynku o wartości 11 mld USD(*), a następnie wejść do TOP8 producentów mikrosatelitów na świecie. Co więcej, w ciągu najbliższych 2-3 lat zamierzamy być wiodącym dostawcą rozwiązań na rynku UAV oraz dostawcą zintegrowanych systemów sterowania komputerami kwantowymi, jako jeden z kilku podmiotów na świecie – dodaje Grzegorz Brona. Spółka do 2025 roku będzie dążyć do realizacji następujących celów:
  • Kosmos: sukces misji kosmicznej EagleEye w zakresie umieszczenia na orbicie mikrosatelity do obserwacji Ziemi (uzyskanie pełnego space heritage) oraz zaawansowany stan misji PIAST realizowanej dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Spółka zakłada w tym okresie osiągnięcie 10-20 zamówień na mikrosatelity rocznie i chce być głównym dostawcą technologii kosmicznych z Europy Środkowej na rynek światowy.
  • Atmosfera ziemska – główny dostawca rozwiązań do analizy ryzyka, planowania i kontroli misji UAV (bezzałogowe statki powietrzne) w Polsce i Europie; dążący do bycia głównym polskim oferentem systemów wsparcia na rynku UAV.
  • Ziemia – dostawca pełnych systemów do: sterowania komputerami kwantowymi (jeden z kilku podmiotów oferujących takie rozwiązania na świecie), synchronizacji czasu w rozwiązaniach telekomunikacyjnych (m.in. na potrzeby 5G i 6G) oraz integracji i oferowania danych satelitarnych, zarówno na potrzeby EUSPA i KE, jak i rynku komercyjnego.
Spółka w IV kwartale br. osiągnęła pierwszy z trzech kamieni milowych (zakończenie przeglądu projektu, tzw. Preliminary Design Review – „PDR”) w programie budowy satelity obserwacyjnego EagleEye, którego planowane umieszczenie na orbicie okołoziemskiej ma nastąpić w 2023 roku. Drugim istotnym wydarzeniem było podpisanie aneksu do umowy konsorcjum realizującego projekt pt. „Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST – „Polish ImAging SaTellites”, zwiększającego udział spółki w projekcie z 21,8 do 28,4 mln PLN. Ponadto firma zawarła umowę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) rozszerzającą kontrakt na obsługę repozytorium CreoDIAS (platforma chmurowa zapewniająca dostęp do danych satelitarnych i serwisów europejskiego programu Copernicus). Wartość kontraktu wyniesie od 0,5 do 2,2 mln EUR, a okres jego realizacji został przedłużony na 2022 rok. Creotech Instruments został też zaproszony przez Uniwersytet w Bernie w Szwajcarii do uczestnictwa w kolejnej misji Comet Interceptor przygotowywanej przez ESA. Zadaniem spółki będzie zaprojektowanie i wykonanie komponentów do jednego z urządzeń badawczych sondy. W 2029 roku zostanie ona umieszczona w głębokiej przestrzeni kosmicznej w celu badania składu i właściwości komet. W zakresie projektów strategicznych Creotech, kluczowy jest mikrosatelita EagleEye, którego umieszczenie na orbicie okołoziemskiej planowane jest na 2023 rok. Jego celem będzie testowanie nowych technologii związanych z obserwacją Ziemi. Powstaje on na platformie HyperSat, umożliwiającej budowę satelitów obserwacyjnych, telekomunikacyjnych i naukowych o masach 10-60 kilogramów. Zebrane dane z obserwacji Ziemi mogą znaleźć zastosowania w takich obszarach jak: monitoring infrastruktury krytycznej, zasoby ropy, inteligentne rolnictwo, czy bezpieczeństwo. – Naszym celem jest realizacja misji EagleEye w 2023 roku, dzięki której przeprowadzimy testy rozwiązania technologicznego HyperSat oraz dostarczymy serię zdjęć Ziemi o wysokiej rozdzielczości. W 2024 roku, chcemy umieścić na orbicie kolejne mikrosatelity, przygotowywane wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną w ramach projektu PIAST. Perspektywy rynkowe stojące przed segmentem Space w naszej spółce są bardzo dobre, a jest on uzupełniany o równie obiecujące obszary skupione wokół rynku dronowego i komputerów kwantowych – mówi Grzegorz Brona. Creotech dodaje też, że aktualnie ma w ofercie 37 produktów przeznaczonych dla komputerów kwantowych. Z kolei w obszarze działalności w sektorze dronów, w najbliższych miesiącach ruszy komercyjny dostęp do systemu GREy (opracowywanego przez Creotech, DroneRadar i WIZIPISI), którego celem jest wsparcie użytkowników dronów w ocenie ryzyka planowanego lotu na nieznanym terenie i poza zasięgiem wzroku. W kolejnych kwartałach testowany będzie także system Sample dedykowany dla lotnisk.
(*) Za Global Satellite Market Report, History and Forecast 2015-2026, opracowanie MarkerStudyReport

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-2