reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Medicalgorithmics chce pozyskać dodatkowe środki

Wśród rozważanych scenariuszy jest emisja akcji i obligacji. Celem Medicalgorithmics jest pozyskanie kwoty z przedziału od 2 do 5 mln USD.

Spółka Medi-Lynx, najistotniejszy komponent przychodowy w Grupie Kapitałowej Medicalgorithmics SA realizuje strategię rozwoju, zakładającą transformację z modelu działania bez umów z ubezpieczycielami (ang. out-of-network) do modelu, polegającego na zawieraniu długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi (ang. in-network) – przypomina Medicalgorithmics w komunikacie. Docelowo ma to zapewnić dostęp do nowych klientów, dających szansę zwiększenia średniej wartości realizowanych badań, a w konsekwencji przełoży się na znaczący wzrost rentowności i wolumenu sprzedaży. Według planów, finansowanie tych zmian miało się odbywać z przepływów pieniężnych generowanych wzrostem liczby wykonywanych badań. – W sytuacji dłuższej niż zakładanej transformacji ze względu m.in. na wpływ czynników zewnętrznych związanych z pandemią covid-19, wolumen świadczonych badań i w konsekwencji wpływy pieniężne nie ukształtowały się na oczekiwanym poziomie i nie pozwoliły na zakładaną wcześniej poprawę rentowności działalności i płynności spółki Medi-Lynx jak i całej Grupy Kapitałowej – informuje Medicalgorithmics. Zarząd zamierza więc pozyskać dodatkowe środki, które zapewnią finansowanie spółki i kontynuację strategii rozwoju oraz zabezpieczą płynność Grupy. Medicalgorithmics będzie też równolegle nadal prowadził przegląd dostępnych opcji strategicznych. Środki, które spółka planuje pozyskać, zostaną przede wszystkim przeznaczone na intensyfikację działań sprzedażowych, między innymi poprzez zatrudnienie nowych sprzedawców na rynku amerykańskim. Wśród podjętych przez zarząd działań jest rozpoczęcie poszukiwania potencjalnych inwestorów mogących objąć obligacje spółki, których emisja mogłaby w całości lub w części zaspokoić aktualne potrzeby finansowe. Zarząd zwoła też NWZ, na którym przedstawi projekty uchwał, umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 20% nowych akcji na GPW. Istotni akcjonariusze zaangażowani w spółkę od momentu jej powstania, w tym współzałożyciel dr Marek Dziubiński, zadeklarowali intencję objęcia części akcji po cenie emisyjnej nie niższej niż 18,00 PLN. W projektach uchwał na NWZ znajdzie się zatem propozycja podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ceną nie niższą niż 18,00 PLN za jedną akcję. Jak informuje spółka, wymienione powyżej źródła finansowania, wykorzystane w różnych proporcjach, mogą zapewnić środki pieniężne na poszukiwanym poziomie i realizację wyżej wymienionych planów w różnej skali. Z analiz Medicalgorithmics wynika, że potrzebna jest kwota z przedziału 2,0 mln – 5,0 mln USD. Ostateczna decyzja co do źródeł finansowania zależeć będzie od podjęcia odpowiednich uchwał lub uzyskania stosownych zgód organów spółki, warunków rynkowych, od kosztu dostępnego finansowania i zostanie podjęta zgodnie z najlepszym interesem spółki i jej akcjonariuszy – podkreśla Medicalgorithmics w komunikacie. Gdyby nie udało się pozyskać finansowana w wymaganej kwocie, może wystąpić konieczność zmiany strategii, głównie na rynku w USA. W razie takiej sytuacji, zarząd rozważy i zaproponuje inne scenariusze, w tym m.in. intensywną restrukturyzację kosztową oraz będzie kontynuował przegląd opcji strategicznych.
Medicalgorithmics w oddzielnym raporcie napisał, że dokona odpisu o wartości 6,3 mln PLN w wynikach za drugi kwartał 2021 roku. – Powstała konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość firmy powstałej w wyniku nabycia Medi-Lynx o 6,3 mln PLN w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej. Całkowita wysokość odpisu obciąży wyniki finansowe Grupy w II kwartale 2021 roku i zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy w pozostałych kosztach operacyjnych – informuje Medicalgorithmics.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama