reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 07 maja 2010

Sonel podsumowuje rok 2009

Nie ma wątpliwości, iż rok 2009 był dla Sonel S.A. bardzo trudny: spadła sprzedaż i wyniki firmy. Sonel pokazał w sprawozdaniu rocznym ujemną marżę na usługach EMS, których głównym odbiorcą jest Lincoln Electric Bester.

· Przychody firmy spadły z 29.0 mln zł w roku 2008 do 27.8 mln zł obecnie. · Pomimo znacznego spadku kosztów ogólnego zarządu o 866 tys zł, wynik na sprzedaży spadł z 5.8 mln zł do 3.6 mln zł. · Zysk netto obniżył się z poziomu 4.1 mln zł w roku 2008 do 3.1 mln zł obecnie. · Struktura sprzedaży w roku 2009 kształtowała się następująco: - Mierniki 19.6 mln zł (21.7 mln zł w roku 2008) - Akcesoria 2.1 mln zł (1.9 mln zł) - Usługi EMS 5.8 mln zł (5.2 mln zł) · Spółka prowadzi ewidencję kosztów, pozwalającą na wyodrębnienie marży brutto uzyskanej w sprzedaży mierników oraz usług EMS (Marża uwzględnia koszty bezpośrednie, koszty wydziałowe oraz koszty utrzymania obiektu i infrastruktury, obciążające wycenę wyrobów sprzedanych. Marża nie uwzględnia kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu przedsiębiorstwem). Poziomy tak liczonych wyników przedstawiają się następująco: - Produkcja mierników zakończyła się dodatnią marżą brutto w wysokości 10.7 mln zł (13.2 mln zł w roku 2008) - Usługi EMS przyniosły firmie stratę w wysokości - 68 tys zł (zysk 239 tys zł w roku 2008). · Największym odbiorcą usług EMS jest Lincoln Electric Bester S.A., z którą obroty wynoszą około 3.1 mln zł · Sonel w roku 2010 planuje inwestycje w kwocie 6.7 mln zł, w tym aż 5.0 mln zł zostanie przeznaczonych na rozwój nowych produktów Komentarze · W sprawozdaniu finansowym czytamy: ‘Z punktu widzenia wyników 2009 rok należy uznać za słaby. Po raz pierwszy od wielu lat nastąpił spadek sprzedaży, spadek wskaźników rentowności i wydajności. Niższy poziom wyniku netto jest efektem wielu czynników, z których do najważniejszych należy zaliczyć [...] ogólny spadek koniunktury, spadek skłonności do inwestowania, [...] niepełne wykorzystanie środków produkcji w nowej lokalizacji [...], zahamowanie rozwoju rynku rosyjskiego, [...] konieczność rozliczania terminowych kontraktów sprzedaży walut obcych w sposób nie pozwalający wykorzystywać korzystnych dla eksportera kursów walut obcych.’ · O niedawnych inwestycjach: ‘W wyniku realizacji budowy nowego zakładu i wyposażenia go w nowe maszyny i urządzenia oraz w nowe stanowiska pracy, moce produkcyjne Spółki potroiły się. [...] Nowe urządzenia pozwalają na sprostanie większości wymogów w zakresie montażu powierzchniowego. Tym pozytywom przeciwstawia się znacznie większy niż w latach poprzednich narzut kosztów związanych z utrzymaniem obiektów i nowoczesnego parku maszynowego. Zmianie uległa też struktura organizacyjna, w ramach, której powstały nowe komórki, które oprócz funkcji wspomagającej generują dodatkowe koszty. Wydłużyła się też ścieżka decyzyjna.’
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2