reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Przy NCBR powstał nowy ośrodek badawczy z zakresu AI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyło nową spółkę IDEAS, której celem jest rozwój prac badawczo-rozwojowych w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii.

– NCBR uczestniczy i chce uczestniczyć w projektach kluczowych dla polskiej gospodarki. Stworzenie silnego ośrodka badawczo-rozwojowego w tak innowacyjnej dziedzinie jaką jest sztuczna inteligencja to istotny krok na drodze do odniesienia sukcesów naukowo-badawczych, a w konsekwencji gospodarczych i społecznych. Skupienie w jednej innowacyjnej firmie docelowo nawet ponad 200 pracowników naukowo-badawczych pozwoli na stworzenie w kilkuletniej perspektywie jednego z największych w Polsce centrów rozwoju sztucznej inteligencji. Będzie to także ważny ośrodek prac nad rozwiązaniami w zakresie Cyfrowej Ekonomii – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Powołanie spółki zależnej IDEAS NCBR Sp. z o.o. to element nowej strategii uczestnictwa NCBR w działaniach B+R, zakładającej nie tylko ich finansowanie – informuje Centrum w komunikacie.
– Kluczem do efektywnego transferu innowacji związanych z przełomowymi technologiami takimi jak sztuczna inteligencja są innowatorzy, tzn. osoby, które z jednej strony rozumieją i współtworzą badania naukowe na światowym poziomie, a z drugiej strony umieją i chcą współpracować z przemysłem. Dla przykładu, podejrzewa się, że za stworzeniem Bitcoina, który zmienił całą ekonomię cyfrową, stoi tylko jedna osoba. W Polsce brakuje takich innowatorów, a prowadzone od lat inwestycje czy programy nie wydają się tutaj pomagać, bo nie adresują sedna tego problemu jakim jest kształcenie „oburęcznych” badaczy, którzy umieją wypełniać lukę między badaniami podstawowymi i stosowanymi. Właśnie kształcenie naukowców tego typu było jedną z głównych przesłanek do powołania przy NCBR centrum badawczego dedykowanego sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej – IDEAS – mówi dr hab., prof. UW Piotr Sankowski, prezes IDEAS i członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Czym jest IDEAS? Celem głównym powołania IDEAS (Intelligent Digital Economy AlgorithmS) NCBR jest zwiększenie potencjału B+R+I w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii, a także zwiększenie kompetencji kadr B+R, zwiększenie liczby prac B+R oraz intensyfikacja współpracy biznesu z jednostkami naukowymi. Spółką kieruje trzyosobowy zarząd (prezes i dwóch wiceprezesów), zatrudniony w drodze otwartego konkursu. Działalność zarządu będzie wspierana docelowo przez Radę Nadzorczą oraz organ doradczy – Radę Naukową. W ramach spółki sukcesywnie powoływane będą ok. 20-osobowe zespoły badawcze kierowane przez uznanych naukowców o wysokim autorytecie naukowym w dziedzinie AI i cyfrowej ekonomii złożone zarówno z doświadczonych badaczy na stanowiskach Senior Researcher, stażystów odbywających staże post doktorskie tzw. Post Doc a także młodych naukowców i doktorantów. – Zespoły badawcze będą tworzone na okres realizacji projektu, stażu, napisania i obrony doktoratu, itp. Naturalna w takim modelu rotacja kadr efektywnie rozszerzy wpływ nowo utworzonego podmiotu na różne ośrodki naukowo-badawcze na obszarze całego kraju. Proces kształcenia młodej kadry naukowców będzie silnie związany z budowaniem efektywnych obustronnie korzystnych mechanizmów współpracy nauki z biznesem. Zadaniem IDEAS NCBR będzie stworzenie konkurencyjnych warunków pracy dla tych młodych badaczy. Ważnym obszarem aktywności spółki będzie komercjalizacja wyników realizowanych projektów w atrakcyjny sposób, tzn. przez współtworzenie spółek spin-off – czytamy w komunikacie. Tematy badawcze podejmowane w ramach grup powinny dotyczyć rozwijania technologii, które mają potencjał stać się kluczowymi za 3-5 lat, a nie metod będących już teraz w użyciu. Przewiduje się, że w nowej spółce 20% grup badawczych będzie się zajmować badaniami podstawowymi. Planowana agenda badawcza w obszarze AI i Ekonomii Cyfrowej obejmie m.in. inteligentne zdrowie, inteligentne algorytmy ekonomiczne, uczenie maszynowe w grafice komputerowej, uczenie maszynowe w robotyce, uczenie maszynowe w rozszerzonej rzeczywistości, solidną i wyjaśnialną sztuczną inteligencję, badania podstawowe w dziedzinie uczenia maszynowego, cyfrowych walut i inteligentnych kontraktów.
March 23 2023 15:49 V20.13.12-2
reklama
reklama