reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

PZ Cormay rezygnuje z analizatorów Hermes i BlueBox

Zarząd PZ CORMAY SA 7 maja 2021 roku zadecydował o niekontynuowaniu prac rozwojowych nad analizatorami Hermes oraz BlueBox. Nie będzie to miało wpływu na wyniki Grupy za 2020 i 2021 rok.

Powodem podjęcia powyższej decyzji były przedłużające się, o trudnym do określenia horyzoncie czasowym, prace nad wdrożeniem analizatorów do produkcji i sprzedaży. Jednocześnie rosło ryzyko nieosiągnięcia w przyszłości przychodów pokrywających nakłady już poniesione oraz konieczne jeszcze do poniesienia. PZ Cormay wymienia tu m. in. koszty dostosowania analizatorów do rosnących wymagań rynkowych, w sytuacji gdy konkurenci poszerzają funkcjonalność urządzeń oferując niższe ceny, niemożliwe do osiągnięcia przez spółkę, bez poniesienia kolejnych nakładów finansowych, aby obniżyć koszty wytwarzania.
Doświadczenie i know-how zdobyte w trakcie prac nad analizatorami będzie wykorzystane zarówno w bieżącej działalności, jak i przyszłych projektach rozwojowych, a także w bliskim komercjalizacji projekcie Equisse.
Jak informuje PZ Cormay, pandemia dodatkowo zwiększa ryzyko nieosiągnięcia zakładanych celów technicznych oraz wydłużenia czasu wprowadzenia analizatorów na rynek. Sytuacja służby zdrowia w Polsce oraz na świecie ma negatywny wpływ na harmonogram i przebieg prac walidacyjnych, w tym dostępność miejsc odpowiednich do walidacji zewnętrznej i dostępność próbek krwi pacjentów wykorzystywanych do testowania oraz rozmowy handlowe – czytamy w komunikacie. Już w raporcie za 2019 rok PZ Cormay pisał o rosnącym ryzyku opóźnień we wprowadzeniu analizatorów na rynek. Spółka podjęła wówczas decyzję o modyfikacji strategii opartej na rozwoju działalności tylko w oparciu o analizatory będące efektem prowadzonych przez spółkę prac badawczo-rozwojowych. PZ Cormay wyjaśnia, że aktywnie realizuje działania związane ze zmodyfikowaną strategią rozwoju Grupy. Jako producent odczynników spółka szybko poszerza ofertę sprzedażową o systemy składające się z własnych odczynników i analizatorów produkowanych we współpracy z wyspecjalizowanymi dostawcami. Od 2019 roku roku Grupa Kapitałowa CORMAY wprowadziła do sprzedaży trzy modele analizatorów biochemicznych z linii Accent oraz nowy model analizatora hematologicznego Mythic. – Urządzenia te, pracujące z produkowanymi i sprzedawanymi przez spółkę odczynnikami, znacząco zwiększają ofertę produktową Grupy, a tym samym jej możliwości przychodowe – informuje PZ Cormay. W 2021 i 2022 r. Grupa wprowadzi na rynek kolejne systemy do badań biochemicznych i hematologicznych przeznaczone zarówno do diagnostyki ludzkiej, jak i weterynaryjnej. Jednocześnie, odpowiadając na potrzeby związane z pandemią COVID-19, spółka wprowadziła do oferty testy wykrywające przeciwciała, testy antygenowe, testy laboratoryjne służące do wykrywania przeciwciał neutralizujących, a w ostatnim czasie testy PCR, w tym testy liofilizowane. Decyzja o zakończeniu prac nad projektami Hermes i Blue Box nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięte w 2020 i 2021 roku wyniki spółki i Grupy. Ze względu na przedłużający się proces wdrożenia analizatorów do sprzedaży, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości, spółka w latach 2018-2019 dokonała już odpisów na całość nakładów poniesionych w ramach projektów Hermes i BlueBox, a ponoszone od początku 2020 r. koszty prac rozwojowych dotyczące tych analizatorów rozpoznawane były jako koszty okresu w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych. Zakończenie prac nad analizatorami oznacza, że koszty z tego tytułu nie będą już ponoszone w przyszłości.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 28 2023 17:23 V21.1.4-1
reklama
reklama