reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© tom_schmucker dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 11 sierpnia 2020

KE sprawdzi zgodność z przepisami wsparcia publicznego dla LG Chem w Polsce

Komisja Europejska oceni, czy wsparcie publiczne w wysokości 95 mln EUR udzielone przez polskie władze LG Chem na inwestycje w rozbudowę fabryki baterii do aut elektrycznych na Dolnym Śląsku jest zgodne z przepisami UE w sprawie regionalnej pomocy państwa.

– Unijne zasady pomocy państwa umożliwiają państwom członkowskim pobudzanie wzrostu gospodarczego w europejskich regionach znajdujących się w niekorzystnym położeniu. Musimy jednak upewnić się, że wsparcie publiczne jest rzeczywiście potrzebne do przyciągnięcia inwestycji prywatnych do danego regionu i zapobiec sytuacji, w której beneficjent pomocy zyskuje nieuczciwą przewagę nad konkurentami, na koszt podatników. Gruntownie zbadamy, czy wsparcie ze strony polskich władz było konieczne, aby nakłonić LG Chem do decyzji o rozbudowie zakładu produkującego baterie w Polsce, oraz czy wsparcie to ogranicza się do niezbędnego minimum i nie zakłóca konkurencji ani nie wpływa niekorzystnie na spójność w UE – stwierdziła Unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager. W 2017 r. LG Chem podjęło decyzję o zainwestowaniu ponad 1 mld EUR w rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie baterii litowo-jonowych oraz modułów i zestawów baterii do pojazdów elektrycznych w swoim już istniejącym zakładzie w województwie dolnośląskim w Polsce. W 2019 r. Polska powiadomiła Komisję o planach udzielenia wsparcia publicznego na ten cel w wysokości 95 mln EUR. Unijne zasady pomocy państwa, w szczególności wytyczne Komisji z 2014 r. dotyczące pomocy regionalnej, umożliwiają państwom członkowskim wspieranie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w regionach UE będących w niekorzystnym położeniu oraz wspieranie spójności regionalnej w ramach jednolitego rynku. Środki pomocy muszą spełniać pewne warunki, aby zagwarantować, że przyniosą zamierzone rezultaty. Wymagane jest m.in., aby wsparcie zachęcało do inwestycji prywatnych, ograniczało się do niezbędnego minimum, nie zniechęcało do inwestycji w regionie znajdującym się w innym państwie członkowskim i będącym w równie niekorzystnym albo gorszym położeniu („negatywny wpływ na spójność”), ani nie powodowało bezpośrednio przeniesienia działalności (np. miejsc pracy) z innych regionów UE do państwa członkowskiego przyznającego wsparcie. Jak czytamy w komunikacie, na tym etapie Komisja ma wątpliwości, czy planowane wsparcie publiczne w wysokości 95 mln EUR na rzecz LG Chem w Biskupicach Podgórnych jest zgodne ze wszystkimi istotnymi kryteriami wskazanymi w wytycznych dotyczących pomocy regionalnej. W szczególności:
  • Komisja ma wątpliwości, czy środek wywołuje „efekt zachęty”, tzn. czy na decyzji LG Chem o zwiększeniu zdolności produkcyjnych w Polsce zaważyło bezpośrednio wsparcie publiczne ze strony polskich władz, czy też inwestycja zostałaby zrealizowana w Biskupicach Podgórnych nawet przy braku wsparcia publicznego;
  • Komisja ma wątpliwości co do wkładu wsparcia publicznego w rozwój regionalny oraz odpowiedniości i proporcjonalności tego wsparcia;
  • na obecnym etapie Komisja nie może wykluczyć, że wsparcie publiczne przekracza maksymalną dopuszczalną intensywność pomocy dla projektu.
Komisja przystąpi teraz do dalszego badania w celu ustalenia, czy wstępne zastrzeżenia zostaną potwierdzone. Wszczęcie szczegółowego postępowania daje stronie polskiej i zainteresowanym stronom trzecim możliwość przedstawienia uwag na temat wspomnianego środka pomocy. Nie przesądza to jednak w żaden sposób o wyniku postępowania – poinformowała KE.
W 2019 r. Komisja zatwierdziła pomoc inwestycyjną w wysokości 36 mln EUR udzieloną przez Polskę przedsiębiorstwu LG Chem na rzecz wsparcia inwestycji o wartości 325 mln EUR w budowę zakładu w Biskupicach Podgórnych w województwie dolnośląskim. Komisja oceniła i zatwierdziła środek na podstawie wytycznych dotyczących pomocy regionalnej z 2014 r. Dowody wskazują, że decyzje dużych przedsiębiorstw o inwestycjach w danym regionie zależą nie tylko od pomocy państwa, ale również od wielu innych czynników, takich jak koszt i dostępność siły roboczej i gruntów pod inwestycje, przepisy podatkowe, już prowadzona w regionie działalność, bliskość klientów oraz otoczenie biznesowe. Przyznanie pomocy w sytuacji, gdy duże przedsiębiorstwo dokonałoby inwestycji nawet bez tej pomocy, zmniejsza jedynie zwykłe koszty operacyjne tego przedsiębiorstwa, podczas gdy jego konkurenci muszą pokrywać te koszty bez żadnej pomocy. Pomoc taka prowadzi do zakłóceń konkurencji kosztem podatników.
reklama
reklama
June 21 2022 15:19 V20.6.1-2