reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© XTPL Przemysł elektroniczny | 13 maja 2020

XTPL planuje emisję akcji i obligacji

Polska spółka technologiczna zamierza pozyskać nowe finansowanie poprzez emisję do 42 tys. nowych akcji oraz obligacji zamiennych na akcje o wartości do 3,2 mln PLN.

– Zarząd XTPL SA informuje, że wobec otrzymania od potencjalnych inwestorów wstępnych deklaracji dotyczących zaangażowania się w finansowanie działalności spółki, jak również mając na uwadze dalsze plany rozwojowe spółki oraz jej potrzeby finansowe podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania nowego finansowania dla spółki poprzez emisję nowych akcji oraz obligacji zamiennych – poinformowało XTPL. Spółka napisała w komunikacie, że finansowanie ma być pozyskane poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela w liczbie do 42 000 w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do ograniczonego grona inwestorów z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy oraz poprzez emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3 200 000 PLN zamiennych na akcje spółki, Zarówno emisja akcji jak i obligacji nie będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Szczegółowe warunki emisji akcji i obligacji zostaną przedstawione przez zarząd w projektach uchwał walnego zgromadzenia, które zarząd zamierza zwołać w celu uzyskania zgody akcjonariuszy spółki na przeprowadzenie proponowanego finansowania.
reklama
reklama
November 29 2021 22:48 V19.2.0-1