reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Volkswagen Przemysł elektroniczny | 30 kwietnia 2020

COVID-19 mocno uderza w Volkswagena

Po pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku koncern Volkswagen odnotował znaczne pogorszenie sytuacji biznesowej na skutek pandemii COVID-19 – poinformował Volskwagen.

W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku dostawy dla klientów zmniejszyły się o 23,0% do 2,0 mln pojazdów (w 2019 roku: 2,6). Przychód ze sprzedaży zmalał od stycznia do marca o 8,3% do 55,1 mld EUR (2019: 60,0). Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi zmniejszył się znacznie, bo o 81,4% do 0,9 mld EUR (2019: 4,8). W zeszłym roku zdarzenia specjalne wynikające z kryzysu wokół silników Diesla obciążyły zysk kwotą 1 mld EUR. W pierwszym kwartale 2020 roku nie odnotowano żadnych zdarzeń specjalnych. Operacyjna stopa zwrotu w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 1,6% (2019: 6,4%, względnie 8,1% przed zdarzeniami specjalnymi). Oprócz spadku sprzedaży będącego wynikiem zmniejszenia popytu, zawirowania na rynkach surowcowych i kapitałowych spowodowały negatywne skutki w zakresie oceny Fair Value surowców oraz w zakresie kursów walut. Wynik finansowy przed opodatkowaniem zmniejszył się do 0,7 mld EUR (4,1) . - Światowa pandemia Covid-19 miała duży wpływ na naszą działalność w pierwszym kwartale. Podjęliśmy liczne działania w celu zmniejszenia kosztów i zapewnienia płynności – nasza pozycja finansowa jest nadal mocna. Rozpoczęło się stopniowe uruchamianie produkcji w zakładach także poza Chinami, przy czym nadal priorytetem jest zdrowie naszych pracowników i dostawców. W zeszłym tygodniu otwarte zostały salony dealerskie w Niemczech. Podjęliśmy więc wspólnie pierwsze kroki zmierzające do ponownego uruchomienia pełnego zakresu działalności – powiedział Frank Witter, członek zarządu koncernu ds. Finansów i IT. Spodziewany pozytywny zysk operacyjny w całym 2020 roku Koncern Volkswagen zakłada, że z powodu pandemii Covid-19 dostawy samochodów do klientów będą w 2020 roku znacznie mniejsze niż w roku poprzednim. Szczególne wyzwania wynikają ponadto z rosnącej walki konkurencyjnej, niepewnej sytuacji na rynkach surowcowych i dewizowych oraz z zaostrzenia przepisów dotyczących emisji. Na skutek pandemii koronawirusa przychód ze sprzedaży koncernu Volkswagen będzie najprawdopodobniej znacznie niższy niż w poprzednim roku. Koncern Volkswagen w porównaniu z poprzednim rokiem spodziewa się znacznie niższego, ale jednak pozytywnego zysku operacyjnego za rok 2020. Udział nakładów na badania, rozwój i inwestycje w dziale samochodów będzie w 2020 roku prawdopodobnie wyższy niż w roku poprzednim – będzie to spowodowane niższym przychodem ze sprzedaży na skutek zmniejszonego popytu. W wyniku mniejszego popytu oraz wypłat związanych ze sprawą diesli, a także na skutek zmniejszonej płynności spowodowanej fuzjami i akwizycjami w 2020 roku należy się spodziewać mniejszego niż rok wcześniej przepływu gotówki netto. Z tego powodu niższa niż w roku poprzednim będzie także płynność netto w dziale samochodów. Należy założyć, że zwrot z inwestycji (ROI) będzie – zależnie od zysku – niższy niż w zeszłym roku oraz niższy niż zdefiniowane minimalne oprocentowanie zainwestowanego kapitału, które określono na 9% - poinformował Volkswagen. Płynność netto w dziale samochodów wyniosła na koniec marca 17,8 mld Eur. Na koniec grudnia 2019 roku wynosiła 21,3 mld EUR. Przepływ gotówki netto w dziale samochodów wyniósł -2,5 mld EUR i był o 4,5 mld EUR poniżej poziomu ubiegłorocznego. Koszty badań i rozwoju w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosły 3,6 mld EUR i okazały się o 2,3% wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Udział kosztów badań i rozwoju zwiększył się do 8,0% (6,9), głównie z powodu spadku przychodów ze sprzedaży. Inwestycje w dziale samochodów koncernu wyniosły 2,1 mld EUR (2,0). Z powodu mniejszego przychodu ze sprzedaży spowodowanego pandemią udział inwestycji w dziale samochodów wzrósł do 4,75% (4,0).
reklama
November 29 2021 22:48 V19.2.0-1