reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 27 kwietnia 2020

Spadły zyski Apatora

Mimo wyższych poziomów sprzedaży, zwłaszcza gazomierzy czy liczników energii elektrycznej, wyniki finansowe osiągnięte w tym okresie nie spełniły naszych ambicji i oczekiwań – informuje Mirosław Klepacki, prezes zarządu Apator SA.

- Branża notuje dalsze spadki cen w wyniku presji konkurencji, przy jednoczesnym wzroście kosztów prowadzenia działalności. Nasi główni klienci, spółki energetyczne, zmniejszyły skalę prowadzonych inwestycji w rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznych – pisze dalej prezes Apatora w liście do klientów i akcjonariuszy. Grupa Apator zamknęła 2019 rok przychodami ze sprzedaży na poziomie 878 mln PLN, czyli o ponad 33 mln PLN wyższymi niż w roku ubiegłym. Zysk netto wyniósł 55,3 mln PLN wobec 70,4 mln PLN rok wcześniej. Polski producent oferował niemal połowę swoich rozwiązań klientom spoza rodzimego rynku, głównie w krajach UE, z dominującym znaczeniem rynków brytyjskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, belgijskiego i czeskiego, ale także na rynki wschodnie takie, jak Rosja czy Ukraina. Jednak, jak czytamy w raporcie rocznym, mimo wyższej sprzedaży, 2019 r. był trudny dla Grupy Apator pod względem dużej niepewności biznesowej i zmieniających się warunków rynkowych, szczególnie w energetyce. Wysoka presja ze strony konkurencji spowodowała istotny spadek cen (szczególnie dotkliwy w ramach liczników energii elektrycznej), przy jednoczesnej sprzedaży mniej korzystnego miksu produktowego i wzroście wynagrodzeń. Dodatkowo na wyniki wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym. Koniecznym było utworzenie rezerwy w kwocie 10,1 mln zł w IV kwartale 2019 r. na naprawy gwarancyjne w celu pokrycia ewentualnych kosztów usunięcia wady w dostarczonych w latach 2014 – 2017 licznikach energii elektrycznej, w ramach zgłoszonych reklamacji, a także dokonano zamknięcia projektów, co spowodowało rozliczenie dodatkowych kosztów w segmencie Woda i Ciepło. Apator odczuwa skutki epidemii i wdraża wszystkie wytyczne rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostałe instytucje państwowe, m.in. w zakresie pracy zdalnej, wstrzymania podróży zagranicznych, etc. Przedsiębiorca zauważa, że zakłócenia w światowym handlu i związane z tym problemy z dostawami niektórych materiałów i komponentów nie wpływają obecnie istotnie na możliwości Grupy do obsługi większości zamówień. Również zauważalny wzrost absencji pracowników nie jest na tyle wysoki, aby spowodować zakłócenie w ciągłości działania i spółki realizują większość procesów produkcyjnych. W 2019 r. inwestycje Grupy Apator wyniosły blisko 62 mln zł (były wyższe o 30% r/r). Jednak pandemia koronawirusa sprawiła, że Apator zrewiduje swoje plany na 2020 rok. Grupy Apator zakładała, że wydatki na ten cel wyniosą maksymalnie 90 mln PLN i będą przeznaczone na kontynuację automatyzacji kluczowych procesów produkcyjnych w zakresie montażu produktów, testów czy legalizacji, wpływających na zwiększenie mocy produkcyjnych i poprawę rentowności produkcji. - Jednak w związku z trwającą pandemią COVID-19, wydatki inwestycyjne będą podlegały rewizji i dostosowaniu do aktualnych potrzeb również pod kątem możliwości finansowych poszczególnych spółek, aby poniesione wydatki nie zagroziły utrzymaniu ich płynności finansowej – informuje Apator. Jeśli chodzi o działalność badawczo-rozwojową Apatora w 2019 roku prowadzone były m.in. prace rozwojowe i wdrożeniowe nad nowymi licznikami smart (OTUS), które trafiły już do klientów. Ponadto dokonano modernizacji i wdrożono nowe standardy licznika APOX+ i opracowano nową konstrukcję licznika trójfazowego na rynek niemiecki. Apator SA zawarł też z Phoenix Systems, spółką z grupy Atende, umowę na zaprojektowanie elementów nowego, inteligentnego licznika energii elektrycznej. Licznik będzie nowoczesnym urządzeniem internetu rzeczy (IoT) opartym na systemie operacyjnym Phoenix-RTOS (który jest już wykorzystywany w inteligentnych gazomierzach iSmart). Warto też wymienić zakończenie prac projektowych i uzyskanie dopuszczenia na rynek inteligentnego gazomierza iSmart – pierwszego produktu tego rodzaju obsługującego protokół Smart-Gas. W segmencie Woda i Ciepło kontynuowano natomiast m.in. prace badawcze dotyczące ciepłomierza kompaktowego (w tym prace nad prototypem nowego czujnika objętości), prace nad uniwersalnym modułem radiowym, a także prace badawczo-rozwojowe wodomierzy hybrydowych JSh. - We wszystkich trzech segmentach kontynuowane były inwestycje związane z dalszą optymalizacją działalności, głównie w obszarze procesów produkcyjnych. Segment Gaz inwestuje w automatyzację procesów produkcyjnych i nowe technologie (m.in. poprzez zakup automatycznych i półautomatycznych stanowisk do montażu), Woda i Ciepło – m.in. w nowe stanowiska legalizacyjne oraz urządzenia obniżające pracochłonność procesu pakowania – raportuje Apator. W kwietniu ubiegłego roku zakończono proces połączenia spółek zależnych działających w segmencie Energia Elektryczna, tj. toruńskiego Apator Control sp. z o.o. oraz łódzkiego Apator Elkomtech (spółka przejmująca). Celem połączenia były wzrost efektywności zarządzania oraz osiągnięcie efektów synergii w obszarze operacyjnym poprzez optymalne wykorzystanie zasobów obu spółek. Natomiast na początek 2021 roku planowane jest połączenie spółek Apator Elkomtech SA z Apator Rector Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Apator Rector Sp. z o.o. na spółkę Apator Elkomtech SA. Struktura Grupy na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiała się następująco: © Apator
reklama
November 29 2021 22:48 V19.2.0-1