reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 sierpnia 2019

Stabilne przychody Relpol w I półroczu 2019

Polski producent przekaźników w I półroczu 2019 odnotował przychody nieomal identyczne jak w roku ubiegłym. Niestety, zyski firmy były niższe.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 67.0 mln zł i były o 1,2% niższe w porównaniu do I półrocza 2018 roku oraz o 6,8% wyższe od I półrocza roku 2017. Pogorszeniu uległy natomiast zyski firmy: zysk operacyjny obniżył się z 5.3 mln zł do 4.5 mln zł, natomiast zysk netto z 4.4 mln zł do 3.3 mln zł. Tym samym, marża netto na sprzedaży grupy kapitałowej zmniejszyła z 6,5% do 5,0%. Według informacji zawartych w Sprawozdaniu Zarządu za I półrocze 2019, na słabsze wyniki Grupy Kapitałowej wpłynęły nie tylko mniejsze o 1.2% przychody, ale także wyższe koszty wytwarzania, spowodowane z kolei wzrostem cen surowców, wahaniem kursów walut oraz koszty robocizny. Największy wpływ na wyniki Grupy kapitałowej ma jednostka dominująca Relpol S.A., który osiągnął 62.4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stosunku do I półrocza 2018 r. (63.1 mln zł) oznacza spadek o 1,2%. Udział sprzedaży spółki matki w sprzedaży skonsolidowanej wyniósł 93%. Natomiast zysk netto jednostki dominującej, po dokonaniu korekt konsolidacyjnych, wyniósł 99% zysku netto grupy kapitałowej. Sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowi 72,4% sprzedaży grupy kapitałowej Relpol. Przy czym sprzedaż do krajów europejskich (z uwzględnieniem Polski) stanowi 92,8% sprzedaży ogółem.
reklama
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-2