reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 23 października 2008

Wyniki finansowe Flextronics Polska

W roku obrotowym, kończącym się 31 marca 2008, Flextronics Polska osiągnął przychody na poziomie 1 627 mln zł. Sprzedaż firmy była nieomal identyczna jak w poprzednim roku, zakończonym obrotami w wysokości 1 654 mln zł. Bardzo poprawiły się natomiast wyniki finansowe.
Jak wynika z audytowanego sprawozdania finansowego, złożonego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, wynik na sprzedaży powiększony o amortyzację w ostatnim roku obrotowym ukształtował się na poziomie 41.9 mln zł, o 3% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym (40.7 mln zł). Bardzo wyraźną poprawę spółka odnotowała natomiast na poziomie wyników EBIT i EBITA, które wyniosły w roku 2008 odpowiednio 19.8 mln zł oraz 49.2 mln zł. W roku kończącym się na koniec marca 2007 było to jedynie 10.9 mln zł oraz 37.4 mln zł ( wzrost wyniku EBIT wyniósł 82%, wyniku EBITA 32%).

Należy zauważyć znaczny wpływ Pozostałej działalności operacyjnej na ukształtowanie się wyniku EBIT: w okresie kończącym się w roku 2008, firma spisała zobowiązania o wartości 7.1 mln zł, zaksięgowała odszkodowania w wysokości 2.5 mln zł oraz rozwiązała odpis aktualizacyjny zapasów na poziomie 1.7 mln zł. Operacje te w znaczący sposób podniosły wynik EBIT, zwłaszcza w porównaniu z poprzednim rokiem obrachunkowym, w którym firma utworzyła wysoki odpis aktualizacyjny za zapasy w kwocie 7.4 mln zł.

Jeszcze większą poprawę wyników firma odnotowała na poziomie wyniku netto, który w roku kończącym się 31 marca 2008 wyniósł 23.1 mln zł, wobec 6.8 mln zł rok wcześniej. Pozytywny wpływ na bardzo dobre wyniki firmy miała nie tylko opisana wcześniej poprawa efektów zasadniczej działalności firmy, ale również jednoczesne zwiększenie przychodów finansowych (głównie w efekcie korzystnych zmian kursów walut) i zmniejszenie kosztów finansowych.

Sprzedaż firmy nieomal w całości kierowana jest na eksport, który stanowi 95% obrotów (rok wcześniej udział eksportu znajdował się na identycznym poziomie). Zmniejszyły się natomiast wydatki inwestycyjne: w ostatnim okresie nakłady inwestycyjne wyniosły 30.3 mln zł, wobec 66.5 mln zł w poprzednim okresie obrachunkowym.

Flextronics Polska jest jednym z największych przedsiębiorstw elektronicznych w Polsce, zatrudnia obecnie 3 160 osób. W Polsce zakład produkcyjny mieści się w Tczewie i zajmuje powierzchnię 50 tys m2. Koncern Flextronics w okresie pomiędzy 1 kwietnia 2007 a 30 marca 2008 osiągnął sprzedaż w wysokości 27 558 mln USD. Przeliczając wyniki sprzedaży po średniorocznym kursie USD (2.62 zł/USD), można oszacować obrót uzyskany przez polski oddział na poziomie 620 mln USD, co stanowi z kolei 2.3% światowych obrotów Flextronics
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 14 2018 11:24 V11.8.1-2