reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 06 lutego 2019

LUG wstępnie podsumowuje 2018 rok

Polski producent oświetlenia przedstawił szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG SA za IV kwartał i narastająco za cztery kwartały 2018 roku. Przychody wzrosły, ale jeden duży kontrakt sprawił, że zyski poszły w dół.

IV kwartał 2018 r. w stosunku do IV kwartału 2017 r. przyniósł wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie +27,7%, do wartości 50,17 mln PLN. Dzięki czemu, w ujęciu narastającym przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 169,76 mln zł przy dynamice +19,3% r/r. Dzięki zrealizowanym projektom, LUG podtrzymał trend wzrostu przychodów realizowany od kilkunastu kwartałów. Jak informuje LUG, na spadek wyników Grupy na pozostałych pozycjach w IV kwartale 2018 roku wpływ miało jednorazowe zdarzenie w postaci dużego projektu oświetleniowego, który z powodu splotu niemożliwych do przewidzenia czynników zewnętrznych zrealizowany został na ujemnej marży. Na tę sytuację złożyły się takie czynniki jak stała zakontraktowana cena oraz niespodziewane koszty, które istotnie naruszyły rygorystyczne ramy finansowe projektu. W wyniku powyższych działań LUG podjął decyzję o zwiększeniu zaangażowanie zasobów w projekcie w celu jego sfinalizowania i ograniczenia możliwych strat do minimum. Realizacja niniejszego projektu zgodnie z pierwotnie założonymi warunkami nie byłaby obarczona tak dużymi spadkami wyników, co w załączonym pliku obrazuje kolumna prezentująca szacunkowe wyniki LUG po wyeliminowaniu negatywnego wpływu zdarzenia jednorazowego. W poniższym opisie LUG podaje wartości raportowane wyników oraz wartości, które zostałyby osiągnięte po wyłączeniu ww. zdarzenia jednorazowego. W IV kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa LUG wypracowała 17,23 mln PLN zysku brutto na sprzedaży, co w zestawieniu z wynikiem 18,87 mln PLN w analogicznym okresie 2017 roku oznacza spadek o 8,7% (wzrost o 2,7% do poziomu 19,38 mln PLN z wyłączeniem zdarzenia jednorazowego). W ujęciu narastającym za cztery kwartały 2018 roku zysk brutto na sprzedaży okazał się o 11,8% lepszy niż przed rokiem i osiągnął poziom 69,15 mln PLN (wzrost o 15,3% do 71,31 mln PLN z wyłączeniem zdarzenia jednorazowego). Marża brutto na sprzedaży w samym IV kwartale spadła r/r o 13,7pp i osiągnęła poziom 34,3%, wobec poziomu 40,7% marży brutto w całym 2018 roku (spadek r/r o 2,7pp). W przypadku wyłączenia zdarzenia jednorazowego marża brutto zmniejszyłaby się o 9,4pp do poziomu 38,6% w IV kwartale 2018 r. i o 1,5pp do poziomu 42,0% w całym 2018 roku. W ostatnim kwartale roku Grupa Kapitałowa LUG wypracowała skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 3,65 mln zł (spadek o 27,2% r/r), natomiast w okresie 12 miesięcy 2018 roku wynik EBITDA wzrósł o 12,2% i wyniósł 13,80 mln PLN. Bez uwzględnienia zdarzenia jednorazowego wynik EBITDA osiągnąłby w IV kwartale 2018 r. 5,81 mln zł (wzrost r/r o 15,7%), a w całym 2018 roku 15,95 mln PLN (wzrost r/r o 29,7%). Zysk operacyjny i zysk netto w samym IV kwartale 2018 roku wyniosły odpowiednio 1,16 mln PLN (wynik gorszy r/r o 68,8%) oraz -0,7 mln PLN (spadek r/r o 124,7%). Narastająco zysk operacyjny na cztery kwartały 2018 roku wyniósł 6,52 mln PLN notując tym samym spadek dynamiki o 10,2%. Zysk netto w ujęciu narastającym w okresie czterech kwartałów 2018 roku uległ obniżeniu o 39,2% i wyniósł 4,31 mln PLN. Z wyłączeniem zdarzenia jednorazowego zysk operacyjny w IV kwartale 2018 r. wyniósłby 3,31 mln PLN (spadek r/r o 10,8%), a zysk netto 1,46 mln PLN (spadek r/r o 48,5%); natomiast w całym 2018 r. zysk operacyjny wyniósłby 8,67 mln PLN (wzrost r/r o 19,4%), a zysk netto 6,47 mln PLN (spadek r/r o 8,8%). - Wpływ wskazanego kontraktu na sytuację LUG ma charakter incydentalny, a kondycja Grupy Kapitałowej LUG SA w przyszłych okresach jest stabilna. Zarząd nie identyfikuje żadnych zdarzeń o podobnym nadzwyczajnym charakterze, które mogłyby analogicznie oddziaływać na wyniki Grupy LUG w przyszłych okresach – czytamy w komunikacie. Ostateczne wartości danych finansowych przedstawionych w raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2018 roku. © LUG
reklama
reklama
January 18 2021 12:56 V18.15.14-1