reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 15 listopada 2018

ES-SYSTEM z dwucyfrowym wzrostem sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Grupy zrealizowane w III kwartale br. ukształtowały się na poziomie 51,1 mln zł, tj. 16,6% wzrostu r/r, pochodna wzrostu sprzedaży krajowej i odbicia sprzedaży zagranicą.

Narastająco przychody Grupy wzrosły o 4,8% r/r do poziomu 142,5 mln zł. Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem w trzech kwartałach 2018 roku wyniosła 40,1% i była wyższa niż w analogicznym okresie 2017 roku o 2,4 p.p. - III kwartał br. przyniósł dwucyfrowy wzrost sprzedaży w kraju i za granicą. Zwiększenie sprzedaży zaawansowanych rozwiązań ledowych przełożyło się na poprawę marży oraz skokowy wzrost zysków. W oparciu o wyniki trzech kwartałów i wielkość portfela zamówień spodziewamy się utrzymania jednocyfrowego, w ujęciu procentowym, wzrostu sprzedaży w kraju w całym 2018 r. przy niższej sprzedaży za granicą – komentuje Rafał Gawrylak, prezes spółki ES-SYSTEM. W III kwartale 2018 roku Grupa ES-SYSTEM zanotowała kolejny kwartał wzrostu sprzedaży krajowej do poziomu 41,9 mln zł, tj. 16,8% r/r, jest to związane z dobrą koniunkturą na rynku krajowym oraz terminową realizacją projektów i zamówień. Narastająco na rynku krajowym zrealizowano sprzedaż na poziomie 116,3 mln zł, wobec 104,9 mln zł co oznacza wzrost o 10,9% r/r. Grupa zanotowała wzrost we wszystkich segmentach działalności: w III kwartale br. oświetlenie architektoniczne w kraju zanotowało wzrost o 15% r/r, efekt realizacji projektów przestrzeni biurowych. Równolegle, w związku z programami energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej nastąpił wzrost sprzedaży ekonomicznych rozwiązań oświetleniowych dla szkół i placówek oświatowych. Narastająco segment oświetlenia architektonicznego wzrósł o 11,4% r/r. Sprzedaż zagraniczna w III kwartale br. ukształtowała się na poziomie 9,2 mln zł, tj. wzrost o 16% r/r. Wzrost sprzedaży eksportowej w III kwartale to pochodna planowej realizacji projektów z wcześniejszych okresów. Narastająco sprzedaż wyniosła 26,2 mln zł, co oznacza spadek o 15,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Sprzedaż rozwiązań w technologii LED po trzech kwartałach 2018 roku stanowiła 78,7% całkowitych przychodów ze sprzedaży, tj. 112 mln zł, wobec 70,2% udziału, tj. 95,5 mln zł w I-III kwartałach 2017 roku. Narastająco Grupa zanotowała wzrost udziału sprzedaży produktów LED w kraju do 77,6% z 69,5% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Procentowy udział sprzedaży produktów LED w eksporcie wrósł do 83,5% z 72,9% w analogicznym okresie 2017 roku. Zysk operacyjny w III kwartale 2018 roku wyniósł 3 mln zł, w porównaniu z 0,38 mln zł w III kwartale 2017 roku. Narastająco Grupa odnotowała 6,9 mln zł EBIT wobec 4,6 mln zł w I-III kwartału 2017 roku, pochodna wyższej marży na sprzedaży przy wolniej rosnących kosztach operacyjnych oraz lepszego o 0,3 mln zł wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Narastająco, marża EBIT na koniec III kwartału br. wyniosła 4,9% wobec 3,4% w analogicznym okresie 2017 roku. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej, narastająco po trzech kwartałach wyniósł 0,54 mln zł, wobec 0,24 mln zł zysku w 2017 roku. Pozytywny wynik na pozostałej działalności operacyjnej to m.in.: efekt otrzymanych odszkodowań w ES-SYSTEM S.A. i NT oraz zysku ze sprzedaży nieruchomości w Rzeszowie. Po trzech kwartałach 2018 roku Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 6,4 mln zł wobec 4,8 mln zł zysku w ubiegłym roku, tj. 34,4% wzrostu r/r. Bazując na wynikach trzech kwartałów 2018 roku i wielkości portfela zamówień, zarząd zakłada utrzymanie sprzedaży w kraju w IV kwartale na analogicznym poziomie r/r. W całym 2018 roku Grupa zakłada jednocyfrowy, w ujęciu %, wzrost sprzedaży krajowej r/r. Biorąc pod uwagę bieżący portfel zleceń, zarząd ma nadzieję na dobrą koniunkturę w branży również w pierwszych kwartałach 2019 roku. Zarząd widzi dalsze możliwości rozwoju sprzedaży w perspektywicznych segmentach rynku takich jak architektoniczny i sterowania. W najbliższych latach, wraz ze wzrostem cen energii, zarząd ma nadzieję na zwiększony popyt na projekty z obszaru energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych, które gwarantują realne ograniczenie kosztów zużycia energii. © ES-SYSTEM
reklama
reklama
September 28 2020 14:54 V18.10.14-1