reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 22 sierpnia 2018

ES-SYSTEM umacnia pozycję na krajowym rynku

Firma z branży oświetleniowej, ES-SYSTEM, po pierwszym półroczu 2018 roku odnotował wzrost sprzedaży w kraju i spadek przychodów z rynków zagranicznych.

– W I i II kw. br. ES-SYSTEM wykorzystał dobrą koniunkturę w branży i umocnił pozycję na rynku krajowym, odnotowując blisko 8% wzrost przychodów r/r. Poprawa sprzedaży w kraju idzie w parze z poprawą zysków w II kw. br., co jest dobrym prognostykiem na kolejne kwartały 2018 r. Mamy nadzieję, że poszerzanie oferty o innowacyjne rozwiązania oświetleniowe, w szczególności w technologii LED, prezentowane na tegorocznych targach Light&Building zaowocuje wzrostem sprzedaży w br. – komentuje Rafał Gawrylak, prezes spółki ES-SYSTEM. Przychody ze sprzedaży zrealizowane w II kw. br. wyniosły 49,7 mln zł i były niższe o 2,8% r/r, co wynika ze spadku sprzedaży zagranicznej, przy jednoczesnych wzrostach sprzedaży krajowej. Narastająco przychody Grupy ukształtowały się na analogicznym r/r poziomie 91,4 mln zł, tj. spadek o 0,9% r/r. Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem w I pół. 2018 r. wyniosła 40,6% i była wyższa niż w analogicznym okresie 2017 r. o 3,0 p.p. r/r. Na rynku krajowym w II kw. 2017 r. Grupa ES-SYSTEM zanotowała przychody na poziomie 41 mln zł, tj. 5,2% wzrostu r/r. Narastająco w I pół. sprzedaż w kraju wzrosła do poziomu 74,4 mln zł, czyli o blisko 8% r/r. – Widzimy potencjał dla wzrostów we wszystkich segmentach działalności Grupy. W II kw. wprowadziliśmy na rynek systemy oświetlenia architektonicznego, które miały swoją premierę na targach Light&Building we Frankfurcie. Premiery nowych systemów opraw przemysłowych i uzupełnienie oferty o rozwiązania o podwyższonej odporności na niekorzystne warunki środowiskowe powinny zapewnić wzrost w tym segmencie. Zainteresowanie inwestorów modernizacją oświetlenia ulicznego i iluminacji może przełożyć się na dalszy wzrost sprzedaży w segmencie oświetlenia zewnętrznego – komentuje Rafał Gawrylak, prezes spółki ES-SYSTEM. Sprzedaż zagraniczna w II kw. 2018 r. zanotowała spadek o 28,6% r/r do poziomu 8,7 mln zł. Narastająco sprzedaż eksportowa ukształtowała się na poziomie 17 mln zł, co oznacza spadek o 26,7% r/r. Spadki na rynku eksportowym związane są z mniejszą liczbą dużych wartościowo projektów realizowanych w 2018 r. Działalność Spółki ES-SYSTEM UK Ltd w II kw. 2018 r. zaowocowała realizacją pierwszych projektów na perspektywicznym rynku brytyjskim, w tym m. in.: I etapu oświetlenia zakładu przetwórczego Marine Harvest w Szkocji. W ujęciu segmentowym, struktura sprzedaży za granicą pokazuje silną pozycję ES-SYSTEM w oświetleniu zewnętrznym i awaryjnym, gdzie spółka odnotowała skokowe wzrosty w II kw. 2018 r. Narastająco sprzedaż rozwiązań w technologii LED w I pół. 2018 r. stanowiła 78% całkowitych przychodów ze sprzedaży spółki, tj. 71,3 mln zł, wobec 68,7% udziału, tj. 63,3 mln zł w I pół. 2017 r. W kraju Grupa zanotowała wzrost udziału w sprzedaży produktów LED do 76,4% z 67,7% w analogicznym okresie ubiegłego roku. W eksporcie procentowy udział sprzedaży produktów LED wzrósł do 85% z 72% w I pół. 2017 r. Po I półroczu Grupa odnotowała zysk operacyjny na poziomie 4 mln zł, wobec 4,2 mln zł w I pół. 2017 r., co oznacza spadek o 6,2% r/r. Koszty operacyjne Grupy, narastająco w br., wyniosły 33,9 mln zł i były wyższe o 3 mln zł wobec analogicznego okresu 2017 r., tj. o 9,6% r/r. Wynik głównie wzrostu kosztów sprzedaży o 2,8 mln zł do poziomu 23,2 mln zł tj. 13,5% r/r. Za wzrost kosztów sprzedaży odpowiadają głównie wyższe koszty wynagrodzeń w ES-SYSTEM S.A. oraz udział w targach Light&Building we Frankfurcie (koszt ok. 1 mln zł). Koszty zarządu wzrosły o 0,2 mln zł r/r, tj. 2,1%. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w I pół. 2018 r. wyniósł 0,7 mln zł wobec 0,4 mln zł w 2017 r. Narastająco Grupa Kapitałowa po I półroczu zanotowała zysk netto w wysokości 3,85 mln zł w porównaniu do 4 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., tj. 5,1% spadku r/r. W oparciu o wyniki II kw. 2018 r. i wielkość portfela zamówień, zarząd zakłada utrzymanie tendencji wzrostowej sprzedaży krajowej w III kw. 2018 r. oraz jej wzrost w stosunku do wyniku z III kw. 2017 r. W ujęciu rocznym zarząd dąży do utrzymania co najmniej jednocyfrowego (w ujęciu %) wzrostu sprzedaży. © ES-System
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2