reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© begemot 30 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 lipca 2018

Wstępne wyniki Apator za I półrocze 2018

Słabsza sprzedaż i lepsze – i to o wiele – wyniki finansowe.

Apator SA w związku z zakończeniem wstępnego etapu agregacji danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości szacunkowych wyników finansowych grupy Apator za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. Wstępne wyniki finansowe grupy Apator za I półrocze 2018 r. (obejmujące działalność kontynuowaną i zaniechaną) kształtują się następująco: - przychody ze sprzedaży: 396,1 mln zł (za I H 2017 r.: 460,7 mln zł), - zysk netto: 36,7 mln zł (za I H 2017 r.: 29,4 mln zł). Apator zdecydował o publikacji niniejszego raportu z uwagi na istotne (+25%) odchylenie skonsolidowanego wyniku netto za I półrocze 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Firma zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w toku prac audytorskich, a ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2018 r. zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 30 sierpnia 2018 r.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-1