reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexan24 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 lipca 2018

Jabil łączy spółki

Połączenie nastąpi pomiędzy Jabil Assembly Poland sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, jako spółką przejmowaną oraz Jabil Circuit Poland sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie jako spółką przejmującą.

Jabil przedstawił plan połączenia spółek. Celem tej transakcji jest uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej, do której należą spółki i tym samym ograniczenie kosztów oraz usprawnienie zarządzania w ramach grupy kapitałowej. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą na podstawie art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zamian za udziały, które spółka przejmująca wyda jedynemu udziałowcowi spółki przejmowanej, tj. Jabil Circuit Netherlands B.V. – informuje Jabil. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Jabil Circuit Poland. Kapitał zakładowy spółki przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 58.214.000,00 zł do kwoty 63.390.000,00 zł, poprzez utworzenie 5.176 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Podstawą ustalenia stosunku wymiany udziałów jest wycena księgowa spółek, opierająca się o wartości ujawnionej w oświadczeniach o stanie księgowym spółek sporządzonych na dzień 31 maja 2018 r. Wartość księgowa aktywów netto spółki przejmującej (Jabil Circuit Poland) wynosi 292.382.200 zł, co w przeliczeniu na jeden udział daje wartość 5.022,54 zł. Wartość księgowa aktywów netto spółki przejmowanej (Jabil Assembly Poland) wynosi 26.001.020 zł, co w przeliczeniu na jeden udział daje wartość 139.042,89 zł. W związku z połączeniem, zmianie ulegnie nazwa spółki przejmującej, Jabil Circuit Poland, na Jabil Poland sp. z o.o., co zostanie odzwierciedlone w zmienionej treści umowy spółki.
reklama
August 04 2020 13:53 V18.8.1-2