reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 07 czerwca 2018

KE: miliardy euro na przemysł kosmiczny

W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje przeznaczyć 16 mld euro na pomoc w utrzymaniu i dalszym wzmacnianiu wiodącej roli UE w sektorze przestrzeni kosmicznej.

KE podkreśla w komunikacie, że technologie kosmiczne oraz dane i usługi związane z sektorem kosmicznym stały się istotną częścią codziennego życia Europejczyków. Są również niezbędne, aby Europa mogła osiągać swoje strategiczne cele. Dzięki znacznym inwestycjom UE ma dużą przewagę w dziedzinie działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej, a europejski przemysł kosmiczny jest jednym z najbardziej konkurencyjnych. Pojawiło się jednak wiele nowych wyzwań i podmiotów działających na całym świecie. Nowy unijny program kosmiczny zwiększy nakłady na działania związane z przestrzenią kosmiczną w UE. Pozwoli to dostosować się do nowych potrzeb i technologii, a także rozszerzyć autonomiczny dostęp Europy do przestrzeni kosmicznej. - Inwestycje UE w sektor kosmiczny przyniosły ogromne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim. Ponad 10 proc. unijnego PKB jest już uzależnionych od usług związanych z przestrzenią kosmiczną, a szeroko zakrojone inwestycje UE pozwoliły na osiągnięcie postępów, których żadne państwo członkowskie nie byłoby w stanie osiągnąć samodzielnie. Ale musimy posunąć się jeszcze dalej. Dane dotyczące przestrzeni kosmicznej mogą sprawić, że przemysł europejski odegra kluczową rolę w rozwoju internetu rzeczy i zautomatyzowanego prowadzenia pojazdów, a dzięki dokładnemu monitorowaniu emisji gazów cieplarnianych nasze działania w dziedzinie klimatu będą bardziej skuteczne niż kiedykolwiek wcześniej - stwierdził wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič stwierdził. Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, dodała: - Przestrzeń kosmiczna jest ważna dla Europy. Wartość działań UE w dziedzinie przestrzeni kosmicznej dla naszego społeczeństwa, gospodarki i bezpieczeństwa jest ogromna. Nasz plan działania jest jasny: będziemy utrzymywać i modernizować istniejącą infrastrukturę Galileo i Copernicus, upowszechniać korzystanie z danych pozyskanych w przestrzeni kosmicznej, promować europejski sektor „NewSpace” innowacyjnych nowych przedsiębiorstw oraz zwiększać bezpieczeństwo Europejczyków. Dziś przedstawiamy nasze ambicje i wizję konkretnego programu, dzięki któremu Europa może utrzymać pozycję światowego lidera w dziedzinie przestrzeni kosmicznej i lepiej reagować na głębokie zmiany w sektorze kosmicznym. We wniosku Komisji zaproponowano połączenie wszystkich istniejących i nowych działań związanych z przestrzenią kosmiczną w ramach jednego programu. Nowy program kosmiczny zapewni utrzymanie istniejącej infrastruktury i usług oraz wprowadzi szereg nowych rozwiązań:
  • Wspieranie silnego i innowacyjnego przemysłu kosmicznego: nowy program kosmiczny poprawi dostęp do finansowania ryzyka dla przedsiębiorstw typu start-up działających w sektorze kosmicznym. Jednocześnie Komisja zbada możliwość stworzenia specjalnego instrumentu kapitałowego w ramach programu InvestEU. Nowy program kosmiczny stworzy partnerstwa innowacyjne na potrzeby opracowywania i nabywania innowacyjnych produktów i usług; ułatwi przedsiębiorstwom typu start-up dostęp do obiektów badawczych i obiektów przetwarzania, a także będzie promować działania w zakresie certyfikacji i normalizacji. Program będzie realizowany wraz z programem „Horyzont Europa”, co zapewni współpracę w zakresie badań naukowych i innowacji w sektorze kosmicznym.
  • Utrzymanie autonomicznego, niezawodnego i opłacalnego dostępu UE do przestrzeni kosmicznej: strategiczna autonomia Europy jest szczególnie ważna w kontekście infrastruktury krytycznej, technologii, bezpieczeństwa i obronności. Mając na uwadze, że UE jest największym klientem instytucjonalnym, Komisja połączy zapotrzebowanie UE na usługi wynoszenia na orbitę, jednocześnie dostarczając finansowanie i wspierając stosowanie innowacyjnych technologii, takich jak rakiety nośne wielokrotnego użytku oraz pomagając w dostosowaniu niezbędnej infrastruktury naziemnej.
  • Jednolity i uproszczony system zarządzania: UE zapewni wsparcie dla zwiększenia inwestycji finansowych poprzez skuteczne podejmowanie decyzji, tak aby wszystkie działania UE w dziedzinie przestrzeni kosmicznej były realizowane terminowo i zgodnie z przewidzianym budżetem. Komisja będzie w dalszym ciągu odpowiedzialna za zarządzanie całym programem. Ze względu na swoją wiedzę fachową międzyrządowa Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) pozostanie głównym partnerem, jeśli chodzi o techniczne i operacyjne wdrażanie programu kosmicznego UE. Agencja Europejskiego GNSS, która ma zostać przemianowana na Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego, będzie w coraz większym stopniu wspierać wykorzystywanie i absorpcję przez rynek unijnych działań związanych z przestrzenią kosmiczną oraz odgrywać coraz większą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa wszystkich elementów programu.
Komisja proponuje, aby budżet w wysokości 16 mld euro na lata 2021–2027 rozdzielić w następujący sposób:
  • 9,7 mld euro na programy Galileo i EGNOS – unijne globalne i regionalne systemy nawigacji satelitarnej: środki te będą wspierać stałe inwestycje w działania i infrastrukturę w celu uzupełnienia i utrzymania konstelacji satelitów, opracowania wzmocnionego sygnału precyzyjnego oraz wsparcia dla upowszechniania na rynku usług nawigacji satelitarnej z myślą o rozwijaniu autonomicznych i połączonych samochodów, internetu rzeczy, smartfonów i zarządzania ruchem;
  • 5,8 mld euro na program Copernicus – unijny program obserwacji Ziemi: środki te będą wspierać utrzymanie autonomii i wiodącej pozycji UE w zakresie wysokiej jakości monitorowania środowiskowego, zarządzania kryzysowego oraz wsparcia na rzecz ochrony granic i bezpieczeństwa morskiego. Nowe misje w ramach programu Copernicus, takie jak monitorowanie emisji CO2, pozwolą UE stać się liderem technologicznym w walce ze zmianą klimatu, zgodnie z zobowiązaniami podjętymi w ramach paryskiego porozumienia klimatycznego. Usługi dostępu do danych i informacji w ramach programu Copernicus (DIAS) znacznie ułatwią MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up korzystanie z danych z programu Copernicus i opracowywanie innowacyjnych aplikacji;
  • 500 mln euro na opracowanie nowych elementów dotyczących bezpieczeństwa: nowy program kosmiczny ma na celu zwiększenie skuteczności i autonomii orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej, co pomoże unikać kolizji w przestrzeni kosmicznej i monitorować ryzyko wejścia obiektów kosmicznych w atmosferę ziemską. W jego ramach uwzględnione zostaną również zagrożenia kosmiczne związane z aktywnością słońca, asteroidami lub kometami, które stanowią zagrożenie dla infrastruktury krytycznej. Nowa inicjatywa dotycząca rządowej łączności satelitarnej (GOVSATCOM) zapewni państwom członkowskim wiarygodny, bezpieczny i opłacalny dostęp do bezpiecznej łączności satelitarnej, pomoże policji w ochronie granic, będzie wspierać sieci dyplomatyczne oraz ochronę ludności i pomoc humanitarną.
reklama
August 04 2020 13:53 V18.8.1-1