reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© robyn mackenzie dreamstime.com_pie Przemysł elektroniczny | 07 maja 2018

DGT przejmuje spółkę-córkę

DGT-LAB, pełniąca funkcje centrum badawczo – rozwojowego w Grupie DGT, zostanie wchłonięta przez spółkę-matkę Grupy, DGT.

17 kwietnia 2018 został sporządzony i uzgodniony plan połączenia DGT Sp. z o.o. oraz Centrum Badawczo – Rozwojowe DGT-LAB SA. Spółką przejmującą jest DGT Sp. z o.o., natomiast spółką przejmowaną jest Centrum Badawczo – Rozwojowe DGT-LAB SA. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zważywszy, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH. W związku z powyższym: a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta, b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 KSH, c) Zarząd żadnej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany do informowania Zarządu drugiej z łączących się Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH. Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone: a) stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej; b) zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej; c) dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. Natomiast w świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa UOKiK na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-2