reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© robyn mackenzie dreamstime.com_pie Przemysł elektroniczny | 07 maja 2018

DGT przejmuje spółkę-córkę

DGT-LAB, pełniąca funkcje centrum badawczo – rozwojowego w Grupie DGT, zostanie wchłonięta przez spółkę-matkę Grupy, DGT.

17 kwietnia 2018 został sporządzony i uzgodniony plan połączenia DGT Sp. z o.o. oraz Centrum Badawczo – Rozwojowe DGT-LAB SA. Spółką przejmującą jest DGT Sp. z o.o., natomiast spółką przejmowaną jest Centrum Badawczo – Rozwojowe DGT-LAB SA. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zważywszy, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH. W związku z powyższym: a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta, b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 KSH, c) Zarząd żadnej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany do informowania Zarządu drugiej z łączących się Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH. Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone: a) stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej; b) zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej; c) dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. Natomiast w świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa UOKiK na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2