reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 12 lutego 2018

Apator wstępnie podsumowuje rok

Kolejna firma podsumowuje miniony rok, chociaż jak na razie Apator opublikował tylko szacunkowe skonsolidowane dane za 2017 rok – prawie udało się osiągnąć dolne widełki prognozy.

Zarząd Apator SA poinformował, że wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2017 rok kształtują się następująco:
  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży – 894,6 mln zł,
  • skonsolidowany zysk netto – 56,4 mln zł.
Zgodnie z powyższymi danymi Grupa Apator zrealizowała dolne widełki prognozy skonsolidowanych przychodów na poziomie 99%, natomiast skonsolidowanego zysku netto na poziomie 94% - poinformował Apator. - Na poziom wyników finansowych grupy Apator w 2017 r. wpływ miało wystąpienie zdarzeń jednorazowych skutkujących bezgotówkowymi korektami. Korekty dotyczyły głównie zmian kwalifikacji i odpisu prac rozwojowych oraz aktualizacji wartości zapasów, o czym zarząd Apator SA informował w raportach okresowych za I półrocze 2017 r. oraz III kwartał 2017 r. - czytamy dalej w komunikacie firmy. Wpływ na obniżenie szacowanego zysku netto w stosunku do publikowanej prognozy ma przede wszystkim podjęta decyzja o sprzedaży w 2018 r. ośrodka wczasowego w Rowach (w wyniku odpisu wartości księgowej majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości ok. 3 mln zł), który w sprawozdaniu za IV kwartał 2017 r. zostanie wykazany jako aktywa dostępne do sprzedaży. Zarząd Apator SA jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki skonsolidowanych wyników finansowych: - są wynikami wstępnymi, które nie podlegały badaniu biegłego rewidenta, - zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania, - powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych. Skonsolidowany raport za IV kwartał 2017 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27 lutego 2018 r. Natomiast skonsolidowany raport roczny za 2017 podlegający badaniu przez biegłego rewidenta zostanie opublikowany w dniu 30 kwietnia 2018 r.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2