reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 12 lutego 2018

Polska Agencja Kosmiczna jednym z wykonawców projektu satelitarnego Sat4Envi

Projekt „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku” (Sat4Envi) będzie realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), a członkami – Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH oraz Polska Agencja Kosmiczna.

Celem projektu Sat4Envi jest stworzenie na bazie istniejących zasobów IMGW infrastruktury do odbioru, przechowywania, przetwarzania i dystrybucji danych z satelitów Sentinel-1,-2,-3 i powstałych na ich bazie produktów satelitarnych. Dzięki jego realizacji dane dostępne dla Polski w ramach m.in. misji programu Copernicus, będą mogły być wykorzystywane przez administrację publiczną w działaniach związanych z realizacją jej statutowych zadań w zakresie np. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, rozwoju urbanizacji i sieci transportowych, oraz przez podmioty prywatne - do tworzenia usług komercyjnych. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 27 grudnia 2017 r. pomiędzy IMGW a Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3, Podziałanie 2.3.1, w wysokości 17 903 900 zł. Środki pochodzą z budżetu środków europejskich (84.63%) i z budżetu państwa (15.37%). Polska Agencja Kosmiczna jako członek konsorcjum realizującego projekt Sat4Envi jest odpowiedzialna za opracowanie programu edukacyjno-szkoleniowego na potrzeby administracji publicznej w zakresie wykorzystywania zobrazowań i usług opartych na danych satelitarnych w realizacji zadań urzędów. Celem programu będzie budowanie świadomości korzyści płynących z zastosowania danych satelitarnych w procesach decyzyjnych oraz rozszerzenie wiedzy i kompetencji urzędników związanych z narzędziami służącymi doborowi i wykorzystaniu tych danych w ich codziennej pracy. - Najważniejszym odbiorcą zobrazowań satelitarnych jest obecnie administracja publiczna. Aby zwiększyć skalę wykorzystania przez nią danych dostarczanych przez satelity, musimy zapewnić urzędnikom odpowiednie narzędzia, ale też pokazać, jak je wykorzystywać do podnoszenia jakości i wydajności codziennej pracy w urzędach. To drugie zadanie przypada Polskiej Agencji Kosmicznej jako jednemu z wykonawców projektu Sat4Envi - mówi pułkownik Piotr Suszyński, wiceprezes ds. obronnych PAK. Program obejmie szkolenia ramowe dla decydentów wyższego i średniego szczebla administracji oraz szkolenia specjalistyczne skierowane do urzędników-specjalistów. Zakres tematyczny programu zostanie wyznaczony przez zadania różnych szczebli administracji dotyczące: lokalnej i regionalnej infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, rolnictwa, transportu, porządku przestrzennego i ekologii, planowania przestrzennego, gospodarki wodnej, leśnictwa itp. W ramach programu zostaną opracowane koncepcje i zakres merytoryczny szkoleń oraz metody, narzędzia i materiały dydaktyczne, w tym agendy szkoleń i konspekty zajęć. Opisane również zostaną szczegółowe cele programu oraz określone zasady organizacji szkoleń. PAK przeprowadzi też pilotażowe szkolenia dla wybranej, reprezentatywnej grupy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej wykorzystujące przygotowane materiały szkoleniowe oraz infrastrukturę opracowaną w ramach projektu Sat4Envi. Polska Agencja Kosmiczna będzie też odpowiedzialna za przygotowanie opracowania promującego wykorzystanie danych satelitarnych dla rozwoju sprawnej administracji. Publikacja będzie zawierać omówienie nowoczesnych technologii satelitarnych w dziedzinie nawigacji, telekomunikacji i obserwacji Ziemi oraz opis możliwości i najlepszych praktyk dotyczących wykorzystania danych satelitarnych w realizacji zadań publicznych. Program edukacyjno-szkoleniowy ma zostać wdrożony na przełomie 2019 i 2020 roku. Prace związane z jego powstaniem będzie prowadził Departament Wojskowych Technologii Satelitarnych Polskiej Agencji Kosmicznej.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2