reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 22 października 2009

Powołanie klastra branż ICT/ETI województwa pomorskiego

W dniu 22 października na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (WETI) Politechniki Gdańskiej odbędzie się spotkanie wieńczące prace nad utworzeniem pomorskiego klastra firm z branż ICT (ETI).

Na spotkaniu zostanie zaprezentowana strategia i plan działań klastra oraz jego forma prawna i schemat organizacyjny. Na podstawie przedstawionych dokumentów, po zaakceptowaniu przez firmy zainteresowane udziałem w inicjatywie klastrowej, do końca października przygotowany zostanie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na konkurs o status klastra kluczowego. Klastry rozumiane jako geograficzne skupiska firm i innych podmiotów tej samej branży stanowią od lat dobrze znaną na świecie formułę organizacyjną, która ułatwia przedsiębiorstwom z jednego regionu wzmocnić swoją konkurencyjność w skali globalnej. W tym roku Zarząd Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przyjął do realizacji Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015, w ramach którego w 2009 r. planuje się wybór maksymalnie 3 klastrów kluczowych. Do najważniejszych korzyści dla firm klastra kluczowego Województwa Pomorskiego należą m.in. dodatkowe punkty, tzw. preferencje, uzyskane podczas oceny projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (komponent regionalny) w wybranych przez Zarząd Województwa Pomorskiego działaniach. Klaster ma służyć tworzeniu szczególnie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników Klastra. W szczególności celami Klastra są m.in.: o Stworzenie sieci współpracy w obszarze ICT umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału uczestników Klastra; o Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze ICT oraz stworzenie warunków do skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni i jednostek badawczo – rozwojowych; o Ułatwianie dostępu do nowej wiedzy i stymulowanie innowacyjności branży; o Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji podmiotów z obszaru ICT w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości oraz szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy; o Ułatwianie dostępu do wykwalifikowanych zasobów ludzkich; o Promocja Klastra jako innowacyjnego i atrakcyjnego ośrodka ICT; W pracach nad utworzeniem klastra biorą udział zainteresowane firmy, a gospodarzem inicjatywy klastrowej jest Wydział ETI Politechniki Gdańskiej, który wziął na siebie główny ciężar organizacyjny. Prowadzone obecnie działania są naturalną kontynuacją współpracy przedsiębiorstw branży ICT z Politechniką Gdańską rozwijanej od lat przez działające przy Wydziale ETI Centrum Doskonałości WiComm, którego pracownicy zajmują się animacją i koordynacją inicjatywy klastrowej. Dotychczas zainteresowanie przystąpieniem do inicjatywy klastrowej wyraziło ponad 50 pomorskich przedsiębiorstw ICT, wśród których znajdują się m.in. firmy informatyczne, telekomunikacyjne różnej wielkości, a także producenci znanych marek oraz czołowi przedstawiciele sektora EMS. Najbardziej aktywne firmy brały udział w opracowaniu strategii klastra, która dzięki temu najpełniej wyraża potrzeby branży ICT. Na najbliższą przyszłości przewidziano m.in. następujące działania: wspólne platformy zakupowe, wewnętrzne bazy danych klastra o specjalistach, dostosowanie programów edukacyjnych każdego stopnia do potrzeb branży, wspólne programy szkoleniowe, tworzenie wspólnej infrastruktury laboratoryjnej, promocja sprzedaży i pomoc wejścia na rynki światowe oraz wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Na finansowanie tych działań przewidziano w programach UE ponad 16 mln euro dla każdego z klastrów kluczowych w ramach projektów, których przygotowaniem i realizacją zajmować się będą specjaliści zatrudnieni przez klaster. Pomorski klaster firm branży ICT jest otwarty na szeroko rozumianą współpracę i zaprasza wszystkich zainteresowanych na najbliższe spotkanie inicjatywy klastrowej. Formularz zgłoszeniowy oraz inne informacje znaleźć można na stronie www.wicomm.org/klaster.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2