reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vinnstock dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 marca 2017

Apator zwiększył przychody o 13,2%

Przychody Apatora za ubiegły rok wyniosły niemal 870,2 mln PLN, a zysk netto 64,1 mln PLN – polski producent urządzeń pomiarowych z naddatkiem zrealizował prognozę na 2016 rok.

Jak poinformował Apator, skorygowana prognoza skonsolidowanych wyników finansowych została zrealizowana i przedstawia się następująco: Do najważniejszych czynników pozytywnie wpływających na wyniki finansowe grupy Apator w 2016 roku należą:
  • dobre wyniki uzyskane w liniach opomiarowania energii elektrycznej, opomiarowania gazu oraz aparatury łączeniowej,
  • wzrost poziomu eksportu,
  • dodatni wpływ kursu walut na poziom EBITDA (pozytywny wpływ na poziom przychodów denominowanych w walutach zdecydowanie przewyższył negatywny wpływ walut na poziom kosztów),
  • stotny wzrost wyników jednostkowych Apator S.A. i dalsze dobre perspektywy rozwojowe spółki, które umożliwiły zwiększenie aktywa na podatek odroczony z tytułu ulgi strefowej w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej o 8,4 mln zł do poziomu 22,2 mln zł.
Czynniki ujemnie wpływające na wyniki finansowe grupy Apator to:
  • strata poniesiona przez spółkę Apator Rector Sp. z o.o. spowodowana: - ujemnymi wynikami ponoszonymi w 2016 r. na bieżącej działalności, z uwagi na koszty związane z realizacją opóźnionych kontraktów długoterminowych, - oszacowaniem w III kwartale 2016 r. przyszłych kosztów i innych obciążeń z tytułu kontraktów długoterminowych, które będą ponoszone do zakończenia tych kontraktów i wprowadzenie z tego tytułu korekt w sprawozdaniu finansowym. W konsekwencji strata netto Apator Rector w 2016 r. wyniosła 19,7 mln zł. Według najlepszej wiedzy zarządu korekty dokonane w 2016 r. powinny wyeliminować negatywny wpływ kontraktów na przyszłe wyniki grupy Apator.
  • pogoszenie wyników w linii systemów sterowania i nadzoru wynikająca z osłabienia koniunktury i spadku zamówień w obszarze IT realizowanych przez operatorów systemu dystrybucyjnego.
Poniższa tabela przedstawia strukturę sprzedaży grupy Apator według segmentów z podziałem na kraj i eksport: © Apator
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1