reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 10 listopada 2016

Szybka ścieżka dla dużych i MSP

Szybka Ścieżka dla dużych i MSP to program, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych. O programie opowiada ekspertka firmy Crido Taxand.

Jeszcze w tym roku, do 30 grudnia, przedsiębiorstwa mogą składać wnioski do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o uzyskanie wsparcia na projekty badawczo-rozwojowe. Pod wspólną nazwą „Szybka Ścieżka” wyodrębniono dwa niezależne konkursy dla firm dużych i z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla MSP to 2 mln złotych z wyjątkiem firm z woj. mazowieckiego , w przypadku których kwota ta wynosi 5 mln PLN. Dla dużych firm limit ustalono na poziomie 12 mln PLN. Dofinansowanie może wynieść od 25% do nawet 80% wartości kosztów kwalifikowanych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prac planowanych w projekcie (badania przemysłowe lub prace rozwojowe). Wsparcie udzielane jest na opracowanie innowacji produktowej lub procesowej o poziomie innowacyjności na min. skalę krajową. Warunkiem ubiegania się o dotację jest wpisywanie się projektu w zakres tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji czyli obszarów tematycznych istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Preferowane będą projekty charakteryzujące się najwyższym potencjałem innowacyjnym, opłacalnością wdrożenia, zapotrzebowaniem rynkowym na rezultaty prac B+R. Przedsiębiorca aplikuje o dofinansowanie samodzielnie natomiast współpraca z innymi podmiotami, w tym jednostkami naukowymi, jest możliwa tylko w ramach podwykonawstwa, na komercyjnych zasadach, przy ograniczeniu zakresu podwykonawstwa do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Poza kosztami podwykonawstwa możliwe jest pozyskanie dofinansowania na wynagrodzenia personelu badawczego, koszty aparatury i wartości niematerialnych i prawnych, koszty operacyjne (surowce, odczynniki itp.) czy koszty amortyzacji budynków i gruntów wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu. Anna Zaleska, Senior Manager, Crido Taxand
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1