reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 24 września 2009

Komisja Europejska zatwierdza 54.5 mln EUR pomocy dla zakładu Dell w Łodzi

Na mocy zasad dotyczących pomocy państwa zawartych w Traktacie WE Komisja Europejska zatwierdziła pomoc regionalną w wysokości 54,5 mln EUR, którą władze polskie zamierzają przyznać spółce Dell Products Poland na stworzenie zakładu produkcyjnego w Łodzi.

W grudniu 2008 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające__, ponieważ miała wątpliwości co do zgodności pomocy z przepisami dotyczącymi pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych. W następstwie szczegółowej oceny Komisja stwierdziła, że projekt inwestycyjny w znaczny sposób przyczyni się do rozwoju regionu łódzkiego, a niesione przez niego korzyści są większe niż potencjalny negatywny wpływ na konkurencję i handel. Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji, stwierdziła: „Z naszej oceny wynika, że wkład tego projektu w rozwój regionalny oraz tworzenie nowych miejsc pracy w znajdującym się w trudnej sytuacji regionie Polski jest większy niż jego potencjalne negatywne skutki. W przypadkach takich jak ten, w których istnieje wysokie ryzyko zakłócenia konkurencji lub utraty pracy w innych państwach członkowskich, przed podjęciem decyzji musimy przeprowadzić szczegółową analizę ekonomiczną rynku i wpływu pomocy.” Spółka Dell Products Poland Sp. z o.o., należąca w całości do Dell Inc. ze Stanów Zjednoczonych, wybudowała zakład mający produkować komputery stacjonarne, komputery przenośne i serwery, dzięki któremu w regionie łódzkim ma powstać 3 tys. bezpośrednich miejsc pracy. Region łódzki kwalifikuje się do pomocy regionalnej na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE jako obszar o wyjątkowo niskim poziomie życia i wysokim bezrobociu. Koszty inwestycji wzięte pod uwagę do obliczenia pomocy wynoszą 189,58 mln EUR, a kwota planowanej pomocy wynosi 54,5 mln EUR. Zakład produkcyjny otwarto w styczniu 2008 r., obecnie zatrudnia on 1700 pracowników. Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające, ponieważ miała wątpliwości co do rynkowej definicji produktów wytwarzanych w zakładzie, wzrostu zdolności produkcyjnych dzięki projektowi, możliwego pogorszenia sytuacji na rynku komputerów stacjonarnych oraz udziału spółki Dell w rynku serwerów. Komisja oceniła pomoc w oparciu o przepisy wytycznych w sprawie pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych oraz zgodnie z kryteriami szczegółowej oceny pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych, w których określono, w jaki sposób oceniać pozytywne i negatywne skutki takiej pomocy. Jest to pierwszy przypadek, gdy Komisja przeprowadza szczegółową ocenę pomocy regionalnej dla dużego projektu inwestycyjnego. W ramach szczegółowego postępowania wyjaśniającego Komisja sprawdziła, czy respektowane są progi zawarte w wytycznych w sprawie pomocy regionalnej, czy pomoc była konieczna, aby inwestycja została przeprowadzona w regionie objętym pomocą i czy korzyści ze środka są większe niż wynikające z niego zakłócenie konkurencji. W tym celu Komisja uwzględniła informacje otrzymane od władz polskich oraz stron zainteresowanych, w tym dwóch konkurentów spółki Dell. W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja stwierdziła, że pomoc zachęciła przedsiębiorstwo Dell do lokalizacji zakładu produkcyjnego w Łodzi, ponieważ umożliwiała kompensację mniej korzystnych warunków inwestycyjnych w porównaniu z innymi branymi pod uwagę lokalizacjami w Europie Wschodniej. Pomoc jest ograniczona do kwoty niezbędnej do kompensacji dodatkowych kosztów netto związanych z lokalizacją zakładu w Łodzi. Inwestycja będąca wynikiem udzielonej pomocy przyniesie regionowi łódzkiemu znaczne gospodarcze korzyści w zakresie nowych miejsc pracy i rozwoju regionalnego. Jeśli chodzi o negatywne skutki, Komisja stwierdziła, że pomoc nie spowoduje wyparcia z rynku konkurencji ani stworzenia znacznych zdolności produkcyjnych na nierentownym rynku (komputery stacjonarne), ponieważ wykazano, że zakład powstałby niezależnie od tego, czy pomoc zostałaby udzielona, choć w innym miejscu. Z tych samych powodów Komisja stwierdziła również, że utrata miejsc pracy w innych lokalizacjach w UE, wynikająca np. z decyzji spółki Dell o zamknięciu zakładu produkcyjnego w Irlandii, nie jest wynikiem pomocy przyznanej przez władze polskie.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1