reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 kwietnia 2016

Apator opublikował skonsolidowany raport roczny

W 2015 roku przychody Grupy Apator wyniosły 768,51 mln PLN i wzrosły o 6% r/r. Spadł natomiast zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto, ale prognozy na rok 2016 – wysokie.

Wybrane dane finansowe Grupy Apator za rok 2015: - Mimo słabszych niż prognozowane wyników finansowych Apator potwierdził, że potrafi mierzyć się z wyzwaniami wynikającymi z niekorzystnych zmian warunków rynkowych – pisze prezes zarządu, Adam Szostak w liście do akcjonariuszy. Rok 2015 grupa Apator zamknęła wzrostem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 6% rok do roku. Jest to wynikiem skutecznych akwizycji przeprowadzonych w latach 2014-2015 (głównie włączeniem do grupy w kwietniu 2014 r. spółki Elkomtech oferującej systemy zarządzania siecią elektroenergetyczną) oraz wzrostu organicznego – informuje Apator. Spółka zależna Apator Rector zanotowała stratę netto 8,6 mln PLN, podczas gdy w budżecie zaplanowany był zysk. Bezpośrednią przyczyną starty były opóźnienia w realizacji kluczowych kontraktów. Co więcej, ”odchylenie rzeczywistych kursów walutowych od kursów budżetowych (w szczególności kursu PLN/USD) przełożyło się na znaczący wzrost kosztów produkcji (głównie liczników energii elektrycznej oraz wybranych typów wodomierzy), których nie można było skompensować wyższą ceną sprzedaży produktów ze względu na wysoki poziom konkurencji i utrzymującą się w tej branży erozję marż. Na niższe niż oczekiwano marże wpłynął też wzrost kosztów ogólnozakładowych, w tym koszty prowadzonych procesów akwizycyjnych” – czytamy w sprawozdaniu. Realizacja prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2015 roku przedstawia się następująco: Apator ocenia więc, że rok 2015 był trudnym okresem dla Grupy. - Spółki musiały się zmierzyć z wieloma wyzwaniami, uwarunkowanymi zarówno zamianami rynkowymi, jak i realizacją skomplikowanych długoletnich projektów – podkreśla Apator. Perspektywy na rok 2016 wydają się być jednak znacznie lepsze. - Wzrost sprzedaży przewiduje się we wszystkich głównych grupach produktowych, a na szczególną uwagę zasługuje powrót Apator Metrix i GWi na rynek holenderski z dostawami gazomierzy inteligentnych. Działania podjęte w ramach planu naprawczego w Apator Rector w 2015 r. mają na celu wyjście ze strat i powrót do nowej kontraktacji o dobrej rentowności – ocenia Apator. Zatem cele na 2016 rok to osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie 850 mln PLN, a skonsolidowanego zysku netto – 80 mln PLN. Źródło: © Apator
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-2