reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 29 stycznia 2016

Apator opublikował szacunkowe wyniki za 2015 rok oraz prognozę na rok 2016

Spółki grupy kapitałowej Apator zrealizowały w 2015 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 769,4 mln PLN, osiągając wyniki EBITDA i netto odpowiednio na poziomie 112,3 mln PLN i 64,8 mln PLN.
Zarząd Apatora potwierdził, że oczekuje istotnej poprawy wyników skonsolidowanych w 2016 roku i opublikował nową prognozę, wyznaczającą cel skonsolidowanych wyników ze sprzedaży na poziomie 850 mln PLN oraz wyniku netto na poziomie 80 mln PLN.W 2015 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy Apator wzrosły o 6,1% w ujęciu rok do roku, głównie w wyniku akwizycji przeprowadzonych w latach 2014-2015. Chociaż wyniki finansowe 2015 roku są poniżej oczekiwań zarządu, to szacunkowe marże EBITDA i netto, które wynoszą odpowiednio 14,6% i 8,4%, należy uznać, w obecnych warunkach rynkowych, za dobre – czytamy w komunikacie Apatora.

- To był trudny rok dla spółek grupy kapitałowej Apator. Po bardzo udanym 2014 roku przyszło nam zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, wynikającymi w części ze zmiany warunków rynkowych. Pomimo tego, wstępne wyniki 2015 roku potwierdzają, że grupa kapitałowa Apator potrafi radzić sobie w takich sytuacjach, realizując wzrost przy dobrym, chociaż poniżej oczekiwań, poziomie rentowności. Perspektywy rozwoju spółek grupy kapitałowej pozostają dobre, co znalazło odzwierciedlenie w prognozie 2016 roku – powiedział Andrzej Szostak, prezes zarządu Apator SA.
Jak wynika z raportu spółki, prognoza finansowa na rok 2015 została zrealizowana tylko w części dotyczącej przychodów ze sprzedaży (790 mln PLN +/-10%). Apator nie zrealizował natomiast celu wyniku netto, którego realizacja jest o 19% niższa od celu prognozy (80 mln PLN). Na tę sytuację wpływ miała niższa niż oczekiwano sprzedaż w listopadzie i grudniu, a przede wszystkim niższa niż oczekiwano rentowność tej sprzedaży, spowodowana m.in. przesunięciem sprzedaży licencji na rok 2016 i dociążeniem spółek grupy kapitałowej kosztami zamykanego roku obrotowego.

Główna przyczyna to nieplanowana pierwotnie strata netto, zrealizowana przez spółkę zależną Apator Rector, spowodowana istotnym opóźnieniem w realizacji kluczowych kontraktów długoterminowych, w tym wspomnianym przesunięciem fakturowania z grudnia 2015 roku. Tylko z tego tytułu szacowany wynik netto Apator za 2015 jest niższy o około 10 mln PLN. Wyniki Apator Rector w 2015 roku istotnie wpływały na poziom skonsolidowanych marż grupy Apator na każdym poziomie. W spółce wdrożono plan naprawczy, którego pozytywne efekty powinny być widoczne już w 2016 roku.

Kolejny istotny czynnik, wpływający na obniżenie marż w 2015 roku, to odchylenie rzeczywistych kursów walutowych od kursów budżetowych, co w szczególności dotyczy kursu PLN/USD. Istotna część zakupów komponentów elektronicznych, używanych do produkcji liczników energii elektrycznej oraz niektórych typów wodomierzy, denominowana jest w USD. Jednocześnie wysoki poziom konkurencji nie zawsze pozwala na przeniesienie wzrostu kosztów produkcji, wynikających ze zmiany kursu, na klientów. Wpływ mocnego USD na wzrost kosztów produkcji i spadek wyniku netto z tego tytułu Zarząd szacuje na około 8 mln PLN w skali ubiegłego roku.

Do 2015 roku spółki grupy kapitałowej Apator nie zawierały transakcji zabezpieczających przed zmianą kursu USD. Zarząd Apator SA zmienił tę politykę w połowie 2015 roku, co powinno istotnie ograniczyć wpływ zmian kursu na poziom wyniku netto w 2016 roku. Ponadto w planie roku 2016 urealniono poziom wszystkich kursów walutowych. Dodatkowo uruchomiono projekt zmiany konstrukcji komunalnych liczników energii elektrycznej, mający na celu obniżkę kosztów produkcji. Pierwsze efekty tych działań spodziewane są już w 2016 roku. W konsekwencji zarząd oczekuje poprawy marż pomimo silnego USD od IV kwartału br.
- Naszym podstawowym celem na rok 2016 jest odbudowa wyników finansowych grupy kapitałowej Apator do poziomu z 2014 roku. Nasza prognoza wynika wprost z przyjętego planu finansowego, a jej realizacja zależy przede wszystkim od ostatecznego terminu zamknięcia i rozliczenia istotnych kontraktów przez Apator Rector oraz tempa redukcji jej kosztów przewidzianej na II/III kwartał br. – powiedział Piotr Nowak, CFO Apator SA.

Zarząd Apatora zwraca też uwagę, że na wzrost zaksięgowanych kosztów miały również wpływ nieprzewidziane w planie procesy akwizycyjne, których łączny wpływ na wynik netto szacowany jest na około 3 mln PLN.

Prognoza wyników 2016 roku zakłada organiczny wzrost przychodów ze sprzedaży o 10,5%, do poziomu 850 mln PLN. W 2016 rok grupa kapitałowa Apator wchodzi z uzupełnionym portfelem produktowym (m.in. o wodomierze ultradźwiękowe i nowe technologie komunikacyjne) oraz istotną kontraktacją. Wzrost sprzedaży przewiduje się we wszystkich głównych grupach produktowych, a na szczególną uwagę zasługuje powrót Apator Metrix na rynek holenderski z dostawami gazomierzy inteligentnych.

© Apator
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 15 2018 17:25 V11.9.0-2