reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Anna Lewandowska Przemysł elektroniczny | 25 stycznia 2016

Szansa na dotacje dla przedsiębiorców w województwie pomorskim

Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła nabory wniosków dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Od 1 lutego do 15 marca (Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane) małe i średnie firmy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje o maksymalnej wartości 2 mln PLN służące:
 1. poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości - projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji,
 2. poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych,
 3. redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska,
i polegające na:
 1. budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń),
 2. unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,
 3. realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
 4. wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.
Od 4 maja do 15 czerwca (Poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje) w konkursie skierowanym do wszystkich firm (małe, średnie, duże), również we współpracy z jednostkami naukowymi będzie można ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z:
 1. realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowaniem prototypów doświadczalnych, tworzeniem linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacją oraz uruchomieniem pierwszej produkcji,
 2. wsparciem procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych,
 3. zakupem i dostosowaniem do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej,
 4. komercjalizacją wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami,
 5. budową, rozbudową, przebudową laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
 6. zakupem wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.
Powyższe działania stanowią szansę dla przedsiębiorców planujących projekty w woj. pomorskim na podjęcie lub rozwój działalności inwestycyjnej czy też badawczo-rozwojowej. Wnioski należy składać do Agenci Rozwoju Pomorza (www.arp.gda.pl). Autorką artykułu jest Anna Zaleska, manager Działu Doradztwa Europejskiego firmy © Crido Taxand Sp. z o.o. www.taxand.pl
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 28 2020 11:55 V15.5.0-2