reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© maria simonova dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 24 lipca 2015

Jesienią ruszy konkurs dla dużych firm na projekty B+R

We wrześniu br. można spodziewać się ogłoszenia konkursu skierowanego do dużych przedsiębiorców w ramach tzw. „Szybkiej ścieżki” (Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Nabór wniosków ma być prowadzony od 14 października do 30 listopada br. Planowane jest dokonywanie oceny przedłożonych projektów w terminie 60 dni od złożenia wniosku. Dofinansowanie udzielane będzie na opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 5 mln PLN. Dofinansowanie może wynieść od 25% do nawet 65% wartości kosztów kwalifikowanych, w zależności od rodzaju prac planowanych w projekcie (badania przemysłowe lub prace rozwojowe). Warunkiem ubiegania się o dotację będzie wpisywanie się projektu w zakres tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji czyli obszarów tematycznych istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Preferowane będą projekty charakteryzujące się najwyższym potencjałem innowacyjnym, opłacalnością wdrożenia, zapotrzebowaniem rynkowym na rezultaty prac B+R. Przedsiębiorca będzie mógł aplikować o dofinansowanie samodzielnie. Współpraca z innymi podmiotami, w tym jednostkami naukowymi, będzie możliwa tylko w ramach podwykonawstwa, na komercyjnych zasadach, przy ograniczeniu zakresu podwykonawstwa do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Poza kosztami podwykonawstwa możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na wynagrodzenia personelu badawczego, koszty aparatury i wartości niematerialnych i prawnych, koszty operacyjne (surowce, odczynniki itp.) czy koszty amortyzacji budynków i gruntów wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu. --- Autorką artykułu jest Anna Zaleska, manager Działu Doradztwa Europejskiego firmy Crido Taxand Sp. z o.o. www.taxand.pl
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1