reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 03 lipca 2015

Trwa konkurs na projekty B+R małych i średnich firm

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na projekty w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Ocena wniosków ma trwać zaledwie 60 dni.

W maju br. został uruchomiony konkurs skierowany do małych i średnich przedsiębiorców w ramach tzw. „Szybkiej ścieżki” (Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Nabór wniosków ma być prowadzony do 31 grudnia br. w trybie ciągłym, przy czym wnioski zbierane są w danym miesiącu kalendarzowym i kierowane do oceny etapowo. Planowane jest dokonywanie oceny przedłożonych projektów w terminie 60 dni od złożenia wniosku. Dofinansowanie udzielane jest na opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln PLN. Dofinansowanie może wynieść od 35% do nawet 80% wartości kosztów kwalifikowanych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prac planowanych w projekcie (badania przemysłowe lub prace rozwojowe). Warunkiem ubiegania się o dotację jest wpisywanie się projektu w zakres tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji czyli obszarów tematycznych istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Preferowane są projekty charakteryzujące się najwyższym potencjałem innowacyjnym, opłacalnością wdrożenia, zapotrzebowaniem rynkowym na rezultaty prac B+R. Przedsiębiorca może aplikować o dofinansowanie samodzielnie. Współpraca z innymi podmiotami, w tym jednostkami naukowymi jest możliwa tylko w ramach podwykonawstwa, na komercyjnych zasadach, przy ograniczeniu zakresu podwykonawstwa do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Poza kosztami podwykonawstwa możliwe jest pozyskanie dofinansowania m.in. na wynagrodzenia personelu badawczego, koszty aparatury i wartości niematerialnych i prawnych, koszty operacyjne (surowce, odczynniki itp.) czy koszty amortyzacji budynków i gruntów wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu. Instytucją organizującą konkurs jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl). Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców (w pierwszym miesiącu naboru złożono 179 wniosków), co może zachęcać do aplikowania kolejne podmioty. --- Autorką artykułu jest Anna Zaleska, manager Działu Doradztwa Europejskiego firmy Crido Taxand Sp. z o.o. www.taxand.pl
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2