reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© photodynamx-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 11 lipca 2014

100 mln zł w nowym konkursie programu Gekon

Inteligentne gniazdo energetyczne, wykorzystujące innowacyjne technologie pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych: takie projekty mogą zostać sfinansowane przez NCBiR.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły drugi konkurs w ramach programu „GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych”. W obecnym etapie, na badania naukowe, prace rozwojowe oraz wdrożenie innowacyjnych technologii ekologicznych dla przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych planują przeznaczyć ponad 100 mln zł. Gekon to pierwsze w Polsce wspólne przedsięwzięcie, które kompleksowo finansuje rozwój technologii przyjaznych środowisku – od koncepcji badawczej do ich wdrożenia. Dzięki podpisanemu przez NCBR i NFOŚiGW porozumieniu możliwe stało się finansowanie rozwiązań, które pozwolą także polskim firmom na skuteczną rywalizację w obszarze ekoinnowacji na arenie międzynarodowej. Budżet całego programu, który będzie realizowany do 2019 roku, to 400 mln złotych.
‘Rozwój nowoczesnych technologii proekologicznych jest jedną z podstawowych dziedzin gospodarki rozwiniętych państw świata. Dlatego wsparcie dla polskiego przemysłu opartego na wiedzy w tej dziedzinie jest szansą na budowanie przewagi konkurencyjnej w Europie i na świecie’ mówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. ‘Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie klimatu, środowiska oraz efektywnej gospodarki zasobami i surowcami stanowią także jedno z wyzwań, jakie zostało postawione przed naukowcami w programie Horyzont 2020. To jeszcze bardziej zwiększa szanse na komercjalizację tych technologii i realne przełożenie na poprawę jakości życia naszych obywateli’
W ramach konkursu przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe mogą się ubiegać o dofinansowanie fazy badawczo-rozwojowej oraz fazy wdrożeniowej. Budżet drugiego konkursu na fazę badawczo-rozwojową wyniesie co najmniej 36 mln zł, natomiast na fazę wdrożeniową w całym programie zostało przeznaczonych 160 mln zł (kwota na oba konkursy). Nabór wniosków w tej edycji programu jest jednoetapowy. Zakres tematyczny konkursu obejmuje 5 obszarów związanych z pozyskiwaniem gazu niekonwencjonalnego, efektywnością energetyczną i magazynowaniem energii, ochroną i racjonalizacją wykorzystania wód, pozyskiwaniem energii z czystych źródeł, a także nowatorskimi metodami otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów. W tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło już pierwszy konkurs w programie Gekon. Wyłonione 24 projekty na fazę badawczo-rozwojową otrzymały łącznie 77 mln zł. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in.: inteligentne gniazdo energetyczne, wykorzystujące innowacyjne technologie pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych, projekt inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym oraz opracowanie i wdrożenie nowych technologii tzw. małych elektrowni wiatrowych, które znajdą zastosowanie w instalacjach przydomowych.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1