reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pinonsky / Dreamstime Wiązki | 20 maja 2013

ESSER: jednak upadłość

W marcu 2013 informowaliśmy o likwidacji ESSER Polska. Jednak zakończenie działalności formy przybierze mniej korzystna dla wierzycieli formę – ogłoszono upadłość.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2013 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika "ESSER POLSKA" Sp. z .o.o. z siedzibą w Nowej Soli. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze - Tomasza Leszczyńskiego, na syndyka Barbarę Rosińską. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie dwóch miesięcy od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym". Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od ukazania się obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" do Sędziego komisarza, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy dokonać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podając sygn. V GUp 5/13, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Spraw Upadłościowych i Naprawczych, pI. Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2