reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: BASF Przemysł elektroniczny | 27 kwietnia 2009

Jak dostosować się do dyrektywy REACH ?

Electrolube, firma stanowiąca część koncernu HK Wentworth, jest producentem chemikaliów, mających zastosowanie między innymi w produkcji elektronicznej. Ostatnio firma wprowadziła procedury wsparcia klientów w procesie dostosowania się do dyrektywy REACH.

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) jest nową dyrektywą UE, charakteryzującą się szerokim zastosowaniem i wpływającą na wszystkie segmenty przemysłu chemicznego. Wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw - producenci, importerzy, dystrybutorzy czy użytkownicy końcowi – muszą być świadomi regulacji zawartych w dyrektywie REACH. Pomimo tego, iż sama dyrektywa jest bardzo obszerna – zastępuje około 40 innych dokumentów – jej główny cel jest jasny: poprawa bezpieczeństwa oraz wzrost świadomości zagrożeń ze strony produktów chemicznych dla życia ludzkiego i środowiska, przy jednoczesnym zachowaniu warunków rozwoju przemysłu chemicznego w UE. W przeciwieństwie do poprzednich przepisów, w dyrektywie REACH ciężar udowodnienia, iż substancja jest bezpieczna, spoczywa raczej na firmach, niż na organach administracji. Każdy produkt chemiczny, sprowadzany do UE w ilości przekraczającej 1 tonę metryczną w ciągu roku przez jedną firmę, podlega obowiązkowi rejestracji w European Chemicals Agency (ECHA). Rejestracja taka wymaga między innymi przedstawienia wyników testów wpływ substancji na życie ludzkie i środowisko naturalne. Proces wprowadzania dyrektywy rozpoczął się w roku 2007 i będzie trwał 11 lat. Dla firm, które zajmują się produkcją lub sprowadzaniem na teren UE chemikaliów, proces rejestracji REACH obejmuje: • Określenie składu chemicznego każdej substancji, sprowadzanej /produkowanej na terenie UE • Określenie ilości produkcji/importu w skali roku • Określenie, czy dana substancja stanowi wyjątek od wymagań narzuconych regulacjami, tj. przykładowo czy jest ona substancją naturalną. • Pre-rejestracja substancji w okresie od czerwca do listopada 2008. • Komunikacja z uczestnikami dalszych etapów łańcucha dostaw, celem zapewnienia rejestracji miejsc zastosowania zarejestrowanej wcześniej substancji. • Udostępnienie danych testowych innym podmiotom, które objęte są obowiązkiem rejestracji danej substancji oraz tam gdzie będzie to konieczne, współpraca celem określenia konkretnej klasyfikacji substancji. • Złożenie dokumentów rejestracyjnych w terminie określonym przepisami. Jeśli więcej firm podlega obowiązkowi rejestracji dokładnie tej samej substancji, celem oszczędności kosztów związanych z przeprowadzaniem testów i utrzymania większej konkurencyjności na rynku, stosowana jest rejestracja łączna. Terminy rejestracji uzależnione są zarówno od wielkości produkcji/importu, jak i od stopnia ryzyka wynikającego z zastosowania substancji dla życia i środowiska. Stosowanie substancji wysokiego ryzyka (Substances of Very High Concern, SVHC), takich jak chemikalia rakotwórcze lub odkładające się w organizmie, będzie podlegać większym obostrzeniom niż pozostałe. Identyfikacja SVHC posiada priorytet w dyrektywie REACH, a terminy obowiązku ich rejestracji będą szybsze, niż w przypadku większości innych substancji . Dla kolejnych użytkowników zarejestrowanej substancji, cały proces jest już znacznie prostszy. Powinni oni postarać się o dokument potwierdzający zgodność substancji z REACH od swoich bezpośrednich dostawców, lecz także upewnić się, iż dostawcy są świadomi sposobu, w jaki dana substancja jest używana. Informacja taka będzie użyta do określenia, jakie testy są niezbędne do procesu pełnej rejestracji, a w konsekwencji, do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa jej użytkowania. Co więcej, informacja ta pozwoli producentowi/importerowi na opracowanie odpowiedniej informacji na temat zasad jej bezpiecznego użytkowania. Poprzednie regulacje europejskie również narzucały obowiązek opracowywania informacji dotyczącej bezpieczeństwa substancji, jednak bez uwzględnienia faktycznego sposobu użytkowania substancji, czego owocem było prezentowanie wielu potencjalnych zagrożeń ze strony substancji, które de facto nie miały znaczenia dla jej użytkowników. Pomimo tego, iż wydano przewodniki mające ułatwić cały proces dostosowania się do REACH, wśród uczestników łańcucha dostaw wciąż nie ma pewności, co do faktycznych obowiązków, wynikających z dyrektywy. Wielu z użytkowników substancji wymaga od swoich dostawców dostarczenia numerów pre-rejestracyjnych jako formy potwierdzenia, iż zastosowanie substancji jest zgodne z dyrektywą. Pomimo iż chęć udostępniania takich informacji może być stosowana jako narzędzie marketingowe, może jednak również prowadzić do ujawnienia informacji poufnych, takich jak szczegóły dotyczące formuły przygotowania preparatów. Jako że w rzeczywistości nie ma obowiązku ujawniania takich szczegółów, dalszym uczestnikom łańcucha dostaw prezentowane są zwykle jedynie ogólne deklaracje zgodności. Electrolube, podobnie jak wielu innych dostawców, ustanowiło specjalny adres e-mail, ażeby upewnić się, iż wszelka korespondencja dotycząca REACH, trafia do właściwych osób. Zespół odpowiedzialny jest za komunikację zarówno z wcześniejszymi, jak i kolejnymi uczestnikami łańcucha dostaw i jest szczegółowo poinformowany o statusie rejestracji poszczególnych substancji. Dostawy i produkcja chemikaliów w przypadku Electrolube wykracza poza granice UE, co czyni firmę zarówno producentem jak i importerem chemii według wymagań REACH. Zespół REACH odpowiedzialny jest jednocześnie za procesy rejestracji, a w efekcie zapewnienie nieprzerwanych dostaw substancji do klientów. Podsumowując, proces rejestracji, oceny i autoryzacji chemikaliów może wydawać się nieco skomplikowany, lecz właśnie dzięki jego zastosowaniu wzrośnie poziom wiedzy o substancjach chemicznych. Poprzez ustawienie priorytetu dla kwestii ochrony środowiska, przemysł chemiczny w Europie musi stać się bardziej zielony, a proces jego transformacji już został rozpoczęty.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1