reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© jesse-lee-lang-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 17 lutego 2012

Elektronika w Polsce wychodzi na plus

Sprzedaż sprzętu elektronicznego w Polsce w 2011 r. wzrosła do 22,8 mld PLN. Lepsze wyniki są spowodowane rosnącym popytem na smartfony i dekodery do odbioru telewizji cyfrowej.

Dobry czwarty kwartał pozwolił na uzyskanie wysokich wyników ze sprzedaży elektroniki w Polsce w całym 2011 r. Początek roku nie zapowiadał tak dobrego jego końca. Po lipcu sprzedaż spadła aż o 6%. Ostatecznie, zgodnie z danymi przedstawionymi przez Rzeczpospolitą, sprzedaż elektroniki w naszym kraju wzrosła o 1,7% w porównaniu z rokiem 2010 i wyniosła 22,8 mld PLN. Obniżka cen w wielu segmentach sprawiła, że w ujęciu ilościowym dla wielu z nich wyniki są jesz­cze lep­sze. Sprzedaż AGD i telewizorów wzrosła odpowiednio o 3 i 6,3%. Największym zaskoczeniem jest jednak rynek smartfonów i dekoderów, dla których rok 2011 był istnym rajem. Ich sprzedaż w analizowanym okresie wzrosła kolejno o 73,2 i 51,2% r/r. Jednak nie dla wszystkich wyniki są zadowalające. Podobnie jak w roku ubiegłym spadła sprzedaż sprzętu au­dio, od­twa­rza­czy MP3, DVD i komputerów osobistych. A jaki będzie rok 2012? Motorem rozwoju rynku będą smartfony i telewizory. – W 2012 ro­ku Po­la­cy ku­pią ok. 2,1 mln te­le­wi­zo­rów. Do­mi­nu­ją­cą tech­no­lo­gią po­zo­sta­ną mo­de­le LED z po­nad 60% udzia­łem w sprze­da­ży, na­stęp­nie tań­sze LCD oraz te­le­wi­zo­ry pla­zmo­we, któ­rych udział wy­no­si po­ni­żej 10% – powiedział Rzeczpospolitej Grze­gorz Sta­nisz z Sam­sung Elec­tro­nics Pol­ska.
Załaduj więcej newsów
December 12 2019 10:59 V14.8.5-1