reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© bahar-bostanci-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 15 lutego 2012

Grupa ELZAB delikatnie poniżej założeń

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowana przez Grupę ELZAB w IV kwartale 2011 r. wyniosła 18.517 tys. PLN i była o 1,4% niższa od przychodów osiągniętych w porównywalnym kwartale 2010 r.

ELZAB S.A. Przychody ze sprzedaży wyrobów własnej produkcji i usług oraz towarów i materiałów ELZAB S.A. w IV kwartale 2011 r. wyniosły 17.698 tys. PLN i były o 3% wyższe od przychodów w IV kwartale 2010 r., które wynosiły 17.209 tys. PLN. Przychody ze sprzedaży urządzeń fiskalnych w analizowanym okresie stanowiły 10.691 tys. PLN (+6% r/r), zaś produktów niefiskalnych – 3.278 tys. PLN (+0,4% r/r). W grupie kas fiskalnych wartość sprzedaży była wyższa o 8% w stosunku do IV kwartału 2010 r., w tym: w segmencie kas małych o 28%, w segmencie kas średnich o 1%. W grupie drukarek fiskalnych również zanotowano 0,5% wzrost wartości sprzedaży. W stosunku do IV kw. 2010 r. odnotowano wzrost wartości sprzedaży wag i wagoskanerów z rodziny CAT 17 o 22%, wynikający z dalszego wzrostu świadomości korzyści stosowania takich rozwiązań w placówkach handlowych i przystępnego poziomu cen. Wzrosła również sprzedaż sprawdzarek cen produkcji ELZAB S.A., stanowiących wyposażenie placówek samoobsługowych - o 8% w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. Spółka osiągnęła w IV kwartale 2011 r. rentowność na sprzedaży brutto w wysokości 28,8%. MICRA METRIPOND KFT W IV kwartale 2011 r. Spółka realizowała produkcję i sprzedaż wag elektronicznych, kalkulacyjnych, metkujących i platformowych oraz świadczyła usługi serwisowe w zakresie sprzedawanych produktów. MICRA METRIPOND KFT jest również dystrybutorem wyrobów ELZAB S.A., w tym kas fiskalnych MICRA ECO Plus, MICRA ECO Prof, MICRA ECO Max. Przychody ze sprzedaży zrealizowane w IV kwartale 2011 r. wyniosły 971 tys. PLN i stanowiły 83% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, znaczący wpływ na poziom realizowanych przychodów i kosztów miała sytuacja gospodarcza na Węgrzech oraz wzrost cen surowców (w tym: stali i paliw) oraz zaniżanie cen kosztem jakości produktów przez konkurencję. PROGNOZY vs WYNIKI W dniu 03.11.2010 r. Zarząd ELZAB S.A. opublikował szacunki wyników Grupy ELZAB na lata 2010-2013. Zgodnie z opublikowanymi szacunkami Grupa ELZAB zamierza osiągnąć w latach od 2011 do 2013: - trwałe zwiększenie przychodów ze sprzedaży do 80 – 85 mln PLN, - zwiększenie rentowności netto do 9% – 11%. Osiągnięte przez Grupę ELZAB za cztery kwartały 2011 r. wyniki wynoszą: - przychody ze sprzedaży: 77.138 tys. PLN, tj. 96% założonej dolnej granicy przychodów ze sprzedaży, - rentowność netto – 3%, tj. poniżej założonego przedziału szacowanej rentowności.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 21 2020 17:52 V15.3.3-1