reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 12 stycznia 2010

TCL z Żyrardowa trzykrotnie zwiększył skalę działalności

Chiński TCL, który kilka lata temu przejął zakłady produkcyjne Thomson w Żyrardowie, w ostatnim roku obrotowym niemal trzykrotnie zwiększył przychody.

W roku 2007 obroty TCL Operations w Żyradowie wyniosły 227.1 mln zł. W roku 2008 sprzedaż polskiej spółki koncernu skoczyła niemal trzykrotnie, do poziomu 607.3 mln zł. Wraz ze wzrostem przychodów, znacznej poprawie uległy również wyniki operacyjne firmy. Wynik na sprzedaży, który jeszcze w roku 2007 wynosił -14.5 mln zł, w roku 2008 skoczył do 34.5 mln zł. W jeszcze większym stopniu poprawił się wynik operacyjny, który wyniósł w 2008 roku 34.1 mln zł, wobec wysokiej straty na poziomie -48.6 mln zł w roku 2007. Jednak szczególną uwagę zwraca fakt poniesienia gigantycznych kosztów finansowych w roku 2008, które ukształtowały się na poziomie 89.8 mln zł (dla porównania, w roku 2007 było to jedynie 7.5 mln zł). Większość (82.8 mln zł) kosztów finansowych została wykazana w pozycji 'Inne koszty finansowe', gdzie zwykle firmy księgują różnice kursowe: można jedynie przypuszczać, iż tak wysokie koszty finansowe mogły zostać spowodowane niekorzystnymi zmianami kursów walutowych lub zmianami wyceny opcji. W efekcie wynik netto spółki w roku 2008 wyniósł -55.5 mln zł, wobec -41.7 mln zł w roku 2007. Należy podkreślić, iż pomimo poniesienia wysokiej straty w roku 2008, płynność finansowa firmy wydaje się znajdować na odpowiednim poziomie. Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 0.97 (wzrost z 0.51 w roku 2007), natomiast wskaźnik płynności szybkiej kształtuje się na poziomie 0.73 (0.23). Znaczny wzrost skali działalności odzwierciedlony jest we wzroście majątku obrotowego firmy z poziomu 85.0 mln zł w roku 2007 do 479.7 mln zł na koniec roku 2008. W szczególności należy zwrócić uwagę na skok wartości i wewnętrzną strukturę należności. Wartość należności wzrosła z 28.0 mln zł w roku 2007 do … 328.2 mln zł na koniec roku 2008: firma osiągnęła znakomity wzrost sprzedaży, jednak musiała zastosować bardzo liberalne warunki płatności. Drugim istotnym faktem jest to, iż jedynie 59.6 mln zł należności (18% całości) to należności od jednostek powiązanych, tak więc należy sądzić, iż odpowiednio proporcjonalna część sprzedaży kierowana jest na potrzeby grupy TCL, a zdecydowana większość sprzedaży realizowana jest dla zewnętrznych odbiorców. Firma sfinansowała wysoki wzrost majątku obrotowego emisją kapitału własnego w wysokości około 110 mln zł, wzrostem zobowiązań wobec innych firm z grupy TCL o 75 mln zł, wzrostem kredytów o 202 mln zł oraz wzrostem zobowiązań wobec innych firm o 51 mln zł.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-1