reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Anna Lewandowska Nauka | 26 stycznia 2016

Ponad 615 mln PLN dla naukowców i firm w projektach FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamia nową ofertę na finansowanie innowacyjnych badań ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Ponad 305 mln PLN zostanie przeznaczonych na rozwiązywanie zagadnień naukowych o znaczeniu aplikacyjnym w zespołach badawczych, ok. 205 mln PLN otrzymają autorzy projektów technologicznych, a ok. 100 mln PLN trafi do badaczy chcących powrócić do pracy naukowej w Polsce. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już na początku lutego. Wsparcie będzie udzielane w ramach pięciu programów: TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, POWROTY i HOMING. W zależności od programu będzie można zdobyć od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych na realizację innowacyjnych projektów wpisujących się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czyli określonych dziedzin gospodarki, których potencjał Polska chce rozwijać, aby konkurować na poziomie globalnym. Z tego wsparcia będą mogły skorzystać także firmy. Otrzymają one nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej. O dofinansowanie będą mogli ubiegać się naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, niezależnie od narodowości. Projekty będzie można realizować w jednostce, przedsiębiorstwie lub – w niektórych programach – w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na tworzenie zespołów. Będą z nich mogli skorzystać zarówno doświadczeni badacze, chcący realizować przełomowe w skali międzynarodowej badania naukowe (program TEAM), jak i młodzi doktorzy, którzy będą mogli ubiegać się o wsparcie na stworzenie pierwszego zespołu (program FIRST TEAM). Specjalna oferta jest skierowana także do osób, które mają duże doświadczenie we wdrażaniu wyników badań naukowych. Z myślą o nich powstał program TEAM-TECH, w którym będą finansowane projekty zespołowe mające na celu rozwój technologii, procesu lub innowacyjnego produktu realizowane we współpracy z partnerem gospodarczym. W ramach tego programu w przyszłości będzie także możliwe finansowanie zespołów rozwijających usługi badawcze z udziałem istniejącej już infrastruktury. Fundacja będzie starała się też ułatwić młodym doktorom powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki (program POWROTY). W ramach programu HOMING będą natomiast oferowane granty na staże podoktorskie dla badaczy chcących wrócić lub przyjechać do Polski z zagranicy. Nabory do programów planowane są do końca 2019 roku średnio dwa razy w roku. Każdy wniosek złożony do Fundacji będzie podlegał ocenie formalnej i trzyetapowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez recenzentów i ekspertów w ramach panelu naukowo-gospodarczego i interdyscyplinarnego. Wszystkie środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R). Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-1